• Prośba o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

 

Na podstawie § 21 oraz § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.) biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję o wprowadzonych od dnia  8 sierpnia 2020 r. zasadach  w zakresie obsługi interesantów  i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu:

1. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

2. W czasie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego czynne będzie jedno wejście na korytarz główny (od strony bankomatu), gdzie znajduje się miejsce ze środkiem do dezynfekcji rąk.

3. Na korytarzu głównym jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 interesantów zobowiązanych do zachowania odpowiedniej odległości od siebie.

4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.

6. Dla usprawnienia obsługi oraz zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego,  w dalszym ciągu zachęca się interesantów do załatwiania w jak najszerszym zakresie swoich spraw listownie, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

7. Pisemne wnioski i podania (zawierające numer telefonu kontaktowego) interesanci mogą w dalszym ciągu składać do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym (od strony bankomatu).

8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadamiani telefonicznie, co pozwoli zachować środki ostrożności i nie spowoduje gromadzenia się osób.

9. Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do urzędu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

 

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu: powiat@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych: k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg: komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 682 16 88 lub 730 819 936

Wydział Finansowy: z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 32

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 171-172

Wydział Architektury i Budownictwa: a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 110

Wydział Oświaty i Zdrowia: oswiata@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 112

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 131

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 47

Wydział Techniczno-Inwestycyjny: r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 95

Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego: kryzys@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 81

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: podgik@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 191

 

/-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński