Treść strony: Trwa przebudowa drogi powiatowej relacji Kiełpiny – Ostrowite!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite. Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, która udzieli 4-letniego okresu gwarancji na realizowane zadanie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniesie 499 811,77 zł brutto. W chwili obecnej Wykonawca rozpoczął prace związane z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni drogi wraz z odkryciem jej krawędzi oraz usunięciem zalegającego humusu.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną droga powiatowa zostanie przebudowana na odcinku o łącznej długości prawie 1 kilometra tj. od km 1+143 do km 2+140. Istniejąca jezdnia zostanie znacznie poszerzona do szerokości 5,5 metra oraz zyska nową nawierzchnie bitumiczną. Zakres prac przewiduje również wykonanie utwardzenia poboczy wraz z przebudową nawierzchni istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych na nieruchomości przyległe do pasa drogowego. W ramach przebudowy drogi zostaną również wyremontowane istniejące rowy przydrożne oraz ustawione nowe bariery drogowe stalowe wraz z wymianą istniejącego oznakowanie pionowego.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrożenie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Kwota dofinansowania dla realizowanego zadania wyniesie 251 341,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac drogowych upływa w dniu 30 października br.

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite - 1
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite - 2
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite - 3
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite - 4
  • SYMBOL PROW