Powiat dofinansuje przebudowę pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim

Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont pracowni gastronomicznej
w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. Umowę na realizacje tego zadania, w dniu
14 września 2020 r., z Panią Justyną Działdowską – Prezes Firmy NIK-NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu podpisali: Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Główna Księgowa Wioletta Tucholska.

Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, przeprowadzi roboty budowlane w zakresie zmiany sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne. Wartość wykonywanych prac remontowo-budowlanych została oszacowana na kwotę 362 613,59 złotych brutto, termin realizacji zadania do 16.11.2020 roku.

Dzięki przebudowie oraz zakupie specjalistycznego wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach realizowanych w latach 2017-2020 przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dwóch projektów „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” i Nowe Perspektywy Kształcenia Zawodowego” dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim zyskają nowoczesną pracownię zawodową. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie pełnej realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie oraz przeprowadzenie egzaminów na terenie szkoły, w wyniku utworzenia ośrodków egzaminacyjnych w oparciu o nową bazę dydaktyczną. Dostosowanie obecnej infrastruktury do nowych wymogów pozwoli także na przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne nabyte podczas zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt, odpowiadający wymogom rynku pracy.

(MC)

 

  • autor: Monika Ciechanowska
  • 119663294_344552753362973_1014885724554634890_n
  • 119671838_328265485154082_7970752300465583510_n