KONSULTACJE

Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 63/142/20 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r.

 w następujących formach:

  • publikacji projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego golub-dobrzyn.com.pl;
  • przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w Biurze Podawczym, nr S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
  • przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rojek@golub-dobrzyn.com.pl i poczty tradycyjnej.

 

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu. Uwagi przyjmowane  są na formularzu (do pobrania na stronie internetowej), stanowiącym załącznik  nr 2 do ww. uchwały. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mailem: a.rojek@golub-dobrzyń.com.pl lub osobiście do Biura Podawczego, pok. nr S4.

 

Sekretarz Powiatu

/-/ Katarzyna Orłowska

 

 

Sporządziła:

Anna Rojek

Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 

baner toplayer
Skrócony czas pracy