OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2020

Termin składania wniosków: 17/08/2020 – 31/08/2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia w wysokości 50 000,00zł

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku
nr 15 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 16 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 19 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 200.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  oraz na stronie internetowej:

  • www.lgddolinadrwecy.org.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: 56 682 03 53

  • Ogłoszenie LGD o naborze wniosków nr 4/2020

więcej informacji dostępnych jest pod adresem: 

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/redir,59?tresc=2125