Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 2 Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: lider/animator Aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania
w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS)

Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD

Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie LGD "Dolina Drwęcy" pod adresem:

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/redir,59?tresc=2124