Treść strony: Kilka statystyk

Kilka statystyk

W okresie wprowadzonych ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno naszych interesantów jak i pracowników, zgodnie z zaleceniami,  podjęta została decyzja o  ograniczeniu w bieżącej pracy Starostwa Powiatowego wizyt interesantów w Starostwie do niezbędnego minimum.

Urząd pracował jednak w pełnym zakresie i niezmienionych godzinach pracy, a interesanci swoje sprawy załatwiali  przez Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego, mailowo,  z wykorzystaniem poczty tradycyjnej,  z wykorzystaniem  specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej usytuowanej w holu głównym budynku oraz telefonicznie.  Gotowy do odbioru dokument interesant odbierał osobiście umówionego dnia    i o konkretnej godzinie.

Dzielimy się z Państwem danymi statystycznymi w odniesieniu do najbardziej strategicznych Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zapewniamy o dalszej dyspozycyjności do  załatwiania Państwa spraw.

Nazwa Wydziału

Komunikacji, Transportu i Dróg

Rodzaj załatwianej sprawy

Liczba załatwionych spraw

od 16.03.2020

do 21.04.2020

Liczba załatwionych spraw

od 16.03.2019

do 21.04.2019

Decyzje (rejestracja stała pojazdów, wyrejestrowanie, krajowe prawa jazdy, cofanie i zatrzymywanie uprawnień, inne)

172

748

Wydanie dowodu  profesjonalnego

300

0

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

100

237

Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego

99

673

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

25

0

Pisma (wnioski o udostępnienie danych,  zaświadczenia, zawiadomienia o wszczęciu postępowania związane z ewidencją pojazdów i kierowców)

169

150

Profil kierowcy

6

97

Transport drogowy

5

21

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

3

3

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

16

17

Uzgodnienia zmian organizacji ruchu

2

3

Kontrole wykonania zadań technicznych z realizacji projektu organizacji ruchu

5

0

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wnioski o wydanie wypisu, wyrysu, map ewidencyjnych

142

303

Wnioski o udostępnienie informacji dot. danych przedmiotowych i podmiotowych

28

42

Zarejestrowane umowy dzierżawy

9

19

Wprowadzone akty notarialne

74

95

Wnioski o wydanie rejestru cen i wartości nieruchomości

8

8

Ilość spraw Zespołu Narad Koordynacyjnych

20

26

Zarejestrowane prace geodezyjne

151

173

Wnioski o wydanie  map do celów informacyjnych

43

78

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydane decyzje (pozwolenie na budowę, rozbiórkę, zmianę pozwolenia na budowę)

29

30

Wydane i opieczętowanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki

32

29

Przyjęcie zgłoszenia budowy, rozbiórki nie wymagających pozwolenia oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

26

60

Wydanie z urzędu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

26

35

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

1

3

Dane wprowadzone do systemu RWDZ

34

61

Dane wprowadzone do systemu ERGO

23

22

Wydanie inwestorowi informacji w zakresie realizacji niektórych obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, rozbiórkę oraz dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

6

2

Postępowania uzgodnieniowe z wojewódzkim konserwatorem zabytków

6

2

Postępowania administracyjne w toku: braki formalnoprawne wniosków, materialno prawne w projektach budowlanych, zawiadomienia o wszczęciu i zakończeniu postępowania, wezwania stron i uczestników postępowania

47

42

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydane decyzje

14

12

zawiadomienia

25

19

postanowienia

26

28

Oględziny drzew wnioskowanych do wycinki

4

18

Zaświadczenia w zakresie uproszczonych planów urządzenia lasu

28

64

Świadectwa legalności pozyskania drewna z lasu

4

7

Lustracje lasu

2

10

Wydanie kart wędkarskich

18

23

Zarejestrowanie łódek

2

8

 

Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Realizacja wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego

120

201 (w całym 2019 r.)

 

Wpływ korespondencji do Starostwa pocztą tradycyjną i na skrzynkę podawczą ePUAP

1470

1280

Korespondencja wychodząca ze Starostwa pocztą tradycyjną i przez skrzynkę podawczą ePUAP

1529

1987