Treść strony: Powiat golubsko-dobrzyński z dofinansowaniem na remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174

Powiat Golubsko-Dobrzyński z dofinansowaniem na remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174

W dniu 17 kwietnia 2020 roku Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz opublikował na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zatwierdzoną przez Premiera Mateusza Morawieckiego listę zadań powiatowych przewidzianych do wykonania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

W ostatnim naborze Powiat Golubsko-Dobrzyński złożył dwa wnioski na wykonanie robót remontowych na naszych drogach powiatowych.

Pierwszy wniosek dotyczył „Remontu drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174” i znalazł się na miejscu 10 listy podstawowej zadań przyjętych do realizacji, natomiast drugi wniosek pn.„Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625” znalazł się na miejscu 1 listy rezerwowej i będzie mógł być zrealizowany w momencie gdy pojawią się oszczędności z realizacji innych zadań.

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174” realizowane będzie na odcinku o długości łącznej 2424 mb, a w ramach prac wykonany zostanie:

  • remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej wraz z przebudową istniejących zjazdów na nieruchomości przyległe do pasa drogowego,
  • remont nawierzchni poboczy, 
  • remont istniejących rowów przydrożnych,
  • remont skrzyżowania z drogą gminną, 
  • elementy brd (oświetlone przejścia dla pieszych, wyspowe progi zwalniające) oraz przebudowa innych elementów drogi kolidujących z projektowanym remontem.

W najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na realizację tych dróg, w tym przetarg warunkowy na drogę nr 2106C Wielka Łąka - Lipienica pod warunkiem uzyskania dofinasowania na realizację tego zadania. Przewidujemy, że prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku.

  • Lista podstawowa zadań powiatowych