Golub-Dobrzyń, 26 marca 2020 r.

 

Wykaz ofert posiadających braki  formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu    Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zgodnie z rozdziałem VI ust. 5 regulaminu otwartego konkursu ofert dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni  od dnia ukazania się na stronie internetowej wykazu ofert, w których stwierdzono braki tj. do dnia 2 kwietnia 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną braki formalne należy przesyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: a.rojek@golub-dobrzyn.com.pl

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 56 683 53 80/81 wew. 111 z p. Anną Rojek.

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana.

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Braki formalne

1/2020

Toruński Klub Kolarski

„PACIFIC”

Organizacja I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet pn.: „Śladami Anny Wazówny”

1) błędna nazwa rodzaju zadania publicznego;

2) brak podpisów osób uprawnionych na każdej stronie statutu;

3) brak kwoty w polu dot. wkładu własnego finansowego;

4) w oświadczeniu nr 2 brak skreślenia dot. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2/2020

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie w Bydgoszczy

Klub Olimpiad Specjalnych „MŁODE WILKI”  w Golubiu-Dobrzyniu

 

„Młode Wilki uczą się pływać”

1) brak wskazania w harmonogramie działań na rok 2020 podmiotu, który będzie realizować część działania, ale nie jest stroną umowy;

2) wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) przekracza 20 % całkowitych kosztów zadania;

3) w ofercie brak podpisu jednego członka Regionalnego Komitetu Wykonawczego – zgodnie z zapisem w statucie.

 

6/2020

Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku

Oddział w Golubiu-Dobrzyniu

„V edycja Olimpiady Wiedzy Historycznej”

1) brak aktualnego statutu, gdyż zgodnie z Rozdziałem V pkt 11b regulaminu, oferenci figurujący w KRS, a nie znajdujący się w ewidencji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego zobowiązani są dołączyć statut;

2) na złożonych kserokopiach dokumentów brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem i dat przez osoby uprawnione;

3) w oświadczeniach nr 2 i 5 brak wymaganych skreśleń.

7/2020

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

 

„Regionalne biegi przełajowe Wielgie 2020”

1) nie wskazano konkretnie nazw kosztów, które będą ponoszone podczas realizacji zadania (tab. V.A);

2) błędy rachunkowe w podsumowaniu wszystkich kosztów realizacji zadania (tab. V.A);

3) w oświadczeniu nr 2 brak skreślenia dot. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;

4) wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) przekracza 20% całkowitych kosztów zadania.

12/2020

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”

„Zabytkowo i klockowo – powiatowe warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dla dzieci”

1) w oświadczeniu nr 2 brak skreślenia dot. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;

2) brak wskazania w harmonogramie działań na rok 2020 podmiotu, który będzie realizować część działania, ale nie jest stroną umowy.

13/2020

Stowarzyszenie pomocy -  Bliżej Siebie

„Bieg charytatywny – Bliżej siebie dalej od przemocy”

1) brak wskazania w harmonogramie działań na rok 2020 podmiotu, który będzie realizować część działania, ale nie jest stroną umowy;

2) błędy rachunkowe w zestawieniu kosztów realizacji zadania (tab. V.A);

3) nie wypełniono pkt. VI inne informacje

4) brak skreśleń w wymaganych oświadczeniach (pkt. VII).

 

14/2020

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”

„XXVII Międzynarodowy Turniej Szachowy Kowalewo 2020”

1) brak opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (cz. III pkt. 5);

2) plan i harmonogram  działań na rok 2020 jest niespójny z zestawieniem kosztów realizacji zadania;

3) błędy rachunkowe w zestawieniu kosztów realizacji zadania (tab. V.A);

4) brak wymaganych  informacji w pkt. VI (inne informacje);

5) brak skreśleń w wymaganych oświadczeniach na ostatniej stronie oferty.

15/2020

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Działamy Razem

„Wiosenny rajd rowerowy jedziemy razem”

1)  brak wymaganych  informacji w pkt. VI (inne informacje).

Sekretarz Powiatu

/-/ Katarzyna Orłowska

 

Sporządziła:
Anna Rojek
Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu