Zaproszenie do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca b.r włącznie.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Atlas Map Przebiegów Korytarzy Kolejowych (Powiat Golubsko-Dobrzyński):  Ciąg nr 1 , linia kolejowa nr 5 , nr arkusza 4.

Projektowany dokument - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  • CPK