• NOWY PROJEKT – NOWE PERSPEKTYWY

NOWY PROJEKT – NOWE PERSPEKTYWY

Projekt pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. To już kolejny projekt w okresie ostatnich czterech lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego i ogólnego.

W dniu 27 lutego br. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu. Podczas spotkania z uczniami Pan Franciszek Gutowski starosta golubsko-dobrzyński oraz Pani Danuta Malecka wicestarosta poinformowali o założeniach i zadaniach jakie zostaną przeprowadzone w ramach II edycji projektu. W spotkaniu uczestniczyli również realizatorzy projektu: Dyrektor ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Pani Agnieszka Brzostowska oraz wicedyrektor Pan Rafał Szynkiewicz oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu Pani Kinga Olejnik.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów naszych szkół na rynku pracy – mówił Franciszek Gutowski - podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych umożliwi łatwiejszy start w dorosłe życie.

W związku z rozpoczęciem pierwszych nieodpłatnych kursów z zakresu uzyskania prawa jazdy kategorii B w spotkaniu uczestniczyli realizatorzy kursu Pani Małgorzata Ośka, Pan Zdzisław Paradziński i Pan Krzysztof Osmański. W ramach projektu realizowane będą: doradztwo zawodowe dla 150 uczniów wraz z utworzeniem w każdej szkole Punktów Informacji i Kariery, staże i praktyki dla 160 uczniów (w tym stypendia dla uczniów w wysokości 1750 zł), nieodpłatne szkolenia i kursy dla 470 uczniów, liczne wyjazdy zawodoznawcze oraz wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla 162 uczniów, doskonalenie zawodowe dla 12 nauczycieli. Ważnym aspektem projektu jest wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający stworzenie naturalnych warunków pracy.

W realizację projektu zaangażowane są szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego: Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. Całkowita projektu: 2 472 301,51 zł, dofinansowanie UE w wysokości 85% .

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

  • NOWY PROJEKT – NOWE PERSPEKTYWY
  • NOWY PROJEKT – NOWE PERSPEKTYWY
  • NOWY PROJEKT – NOWE PERSPEKTYWY
  • NOWY PROJEKT – NOWE PERSPEKTYWY