„Aktywny samorząd” – Moduł I w 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2020 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”- Moduł I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację  społeczną i zawodową.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500
od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

a także wykorzystując darmowy System SOW będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku na stronie  https://sow.pfron.org.pl/: od dnia 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy
o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn.  „Aktywny samorząd" w 2020 r. zamieszczonymi na stronie internetowej  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/ oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266, e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 r. - warunki uczestnictwa:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (max. 10 000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6 000,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub  zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (max. dla kosztów kursu i egzaminów kat. B -  2 100,00 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania  prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy tj. koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu 800,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (max. dla kosztów kursu i egzaminów kat. B -  2 100,00 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania  prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy tj. koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu 800,00 zł; dla kosztów usług tłumacza języka migowego
500,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu  (max. 4 000,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 •  wiek aktywności zawodowej lub  zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (max. dla osoby niewidomej 24 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000,00 zł; dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9 000,00 zł; dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
(max. dla osoby głuchoniewidomej 4 000,00 zł, dla  osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3 000,00 zł, dla pozostałych adresatów obszaru  2 000,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu  wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia [adresaci programu tacy sami jak
w Obszarze B – zadanie 1,3 i 4]).

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (max. 7 500,00 zł):

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 •  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja  narządu wzroku.

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (max. 4 000,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (max. 1 500,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
 • pomoc udzielana w Obszarze B - Zadaniu 1, 3 i 4.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób
z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym
(max. 10 000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie ,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (max. 3 500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (max. przy amputacji:
w zakresie ręki 9 000,00 zł; przedramienia 20 000,00 zł; ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 26 000,00 zł; na poziomie stopy lub podudzia 14 000,00 zł; na wysokości uda [także przez staw kolanowy] 20 000,00 zł; uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25 000,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania  w wyjątkowych przypadkach do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV [dla zdolności do pracy Wnioskodawcy], zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON):

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność  procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny na III lub IV poziomie jakości (max. do 30 % kwot wskazanych w Obszarze C - zadaniu 3 [adresaci programu tacy sami jak w Obszarze C – zadanie 3]).

W Obszarze C – Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie
z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł.

- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
(max. 7 500,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego
  z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej   - dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (max. 300,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną  [każdą] osobą zależną):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna  prawnego dziecka.

Wymagany udział własny:

10 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar B, zadanie 1, 3, 4 i 5; Obszar C, zadanie 1, 3 i 4;

15 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 1 i 4; Obszar D;

25 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 2  i  3; Obszar C, zadanie 5.

 

Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Wnioski rozpatrywane będą po dniu zakończenia naboru przyjmowania wniosków tj. od dnia 1 września 2020 r.