Stanowisko ds. kadr
(56) 683 53 80, 81 wew. 111


1. Stanowisko do spraw Kadr realizuje zadania w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych.
2. Do podstawowych zadań w szczególności należy:
1) prowadzenie ewidencji osobowej i akt pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
2) organizowanie i przeprowadzanie naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych;
3) opracowywanie projektu regulaminu naboru pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
4) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników;
5) koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z organizacją służby przygotowawczej i egzaminów końcowych;
6) opracowywanie projektu regulaminu służby przygotowawczej pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
7) wykonywanie zadań dotyczących nawiązania, przebiegu pracy, stażu pracy, nagród jubileuszowych, urlopów oraz rozwiązania stosunku pracy pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
9) prowadzenie spraw związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników Starostwa;
10) prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznych badań lekarskich;
11) prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji dla pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
12) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników;
13) prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi;
14) prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz staży w Starostwie;
15) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy przez pracowników;
16) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
17) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
18) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;
19) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.