Stanowisko ds. kadr
+48 (56) 683 53 80, 81 wew. 111


 1. Stanowisko do spraw Kadr realizuje zadania w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych.
 2. Do podstawowych zadań w szczególności należy:
  1. prowadzenie ewidencji osobowej i akt pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
  2. organizowanie i przeprowadzanie naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych;
  3. opracowywanie projektu regulaminu naboru pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
  4. prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników;
  5. koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z organizacją służby przygotowawczej i egzaminów końcowych;
  6. opracowywanie projektu regulaminu służby przygotowawczej pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
  7. wykonywanie zadań dotyczących nawiązania, przebiegu pracy, stażu pracy, nagród jubileuszowych, urlopów oraz rozwiązania stosunku pracy pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
  8. opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa i jego nowelizacji;
  9. prowadzenie spraw związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników Starostwa;
  10. prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznych badań lekarskich;
  11. prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji dla pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
  12. prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników;
  13. prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi;
  14. prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz staży w Starostwie;
  15. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy przez pracowników;
  16. prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
  17. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
  18. sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;
  19. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.