Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 14 listopada 2019

Imieniny

Agaty, Judyty, Damiana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 23 października 2019 r.

BR.0002.XVII.2019
                    

Szanowni Państwo 
                        

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 października 2019 r., godz. 14.00 
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia–Dobrzynia 
odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego 
VI kadencji, poświęcona sytuacji w służbie zdrowia 
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XVII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Sytuacja w służbie zdrowia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim:
a) wystąpienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego,
b) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
c) wystąpienie Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
d) wystąpienie Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie bieżącej sytuacji placówki, 
e) wystąpienie Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy,
f) dyskusja.
9. Informacja o analizie składanych oświadczeń majątkowych.  
10. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim za rok szkolny 2018/2019. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok, 
b) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 
c) w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących dotychczas własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 
d) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, 
e) w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Golubiu-Dobrzyniu z działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok, 
f) w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Rypinie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok, 
g) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w odniesieniu do radnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 
12. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Andrzej Grabowski

 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Portal Aktywna Wieś
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę