Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I piętro, pokój nr  S19 

e-mail: podgik@golub-dobrzyn.com.pl

tel. 56 683 53 80 lub 56 683 53 81 wewn. 191,192,201

p.o. Kierownika: Paweł Warszewski, e-mail: p.warszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Adam Dołęgowski, e-mail: a.dolegowski@golub-dobrzyn.com.pl

Jakub Malinowski, e-mail: j.malinowski@golub-dobrzyn.com.pl

Milena Nisio, e-mail: m.nisio@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1.  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmuje się realizacją zadań z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym w zakresie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;

2) zakładanie i aktualizacja powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

3) zakładanie i aktualizacja baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500);

4) aktualizacja baz danych GESUT i BDOT500 na podstawie decyzji określającej przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego;

5) zakładanie i aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);

6) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

7) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

8) udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wypisy do bazy danych oraz plików komputerowych;

9) udostępnianie materiałów z zasobu w postaci standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj. mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej a także kopii innych materiałów;

10) sporządzanie i wydanie licencji określającej uprawnienia wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;

11) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów niezbędnych do realizacji tych prac;

12) weryfikacja przekazania zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych;

13) przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów danych będących wynikiem prac geodezyjnych lub materiałów będących przedmiotem realizacji zamówienia publicznego na prace geodezyjne oraz aktualizacja baz danych;

14) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do pzgik;

15) naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

16) ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do archiwum państwowego materiałów wyłączonych z zasobu;

17) prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tym tworzenie, utrzymywanie, aktualizowanie i udostępnianie danych;

18) współpraca z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi organami administracji samorządowej w zakresie uzupełniania i bieżącej aktualizacji prowadzonych baz danych;

19) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych;

20) tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych w tym usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekazywania oraz usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych;

21) udostępnienie innym organom administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

22) wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego.

III. Katalog usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przewodniczący - Adam Dołęgowski

Zastępca przewodniczącego - Paweł Warszewski

1. Nazwa Wydziału:
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2. Podstawa Prawna:
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r Nr 193, poz. 2101 z późn. zm.)

3. Wymagane dokumenty:
- Pisemny wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej
(Do pobrania ze strony BIP)

Wniosek powinien określić :
- położenie uzgadnianego obiektu
- liczbę i rodzaj sieci bezwzględnie podlegających uzgodnieniu oraz ewentualnie liczbę i rodzaj przyłączy i/lub sieci, których uzgodnienie jest uzasadnione
- sposób odbioru dokumentacji
- sposób uiszczenia opłaty

Do wniosku należy dołączyć:
- nie mniej niż dwa egzemplarze aktualnych map w formie analogowej zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- plik w formacie .dxf, .dgn. lub .kcd z warstwą zawierającą przebieg projektowanych sieci w przypadku sporządzenia projektu przy użyciu programu komputerowego.

4. Opłata za koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierana jest zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r Nr 193, poz. 2101 z późn. zm.)
Opłatę należy uiścić przed rozpatrzeniem sprawy na naradzie koordynacyjnej gotówką w kasie starostwa lub przelewem na konto. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

*Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu :
- 150 zł za pierwszą sieć uzbrojenia terenu
- Każdy następny rodzaj sieci ze współczynnikiem 0,7

*Uzgodnienie usytuowania projektowanego przyłącza :
- 105 zł za pierwszy rodzaj przyłączy
- Każdy następny rodzaj przyłączy ze współczynnikiem 0,7

5. Narady koordynacyjne odbywają się we czwartki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Plac 1000-lecia 25 w pok. S19. Przebieg narady utrwala się w protokole, o którego odpis może wystąpić wnioskodawca. Po uzgodnieniu zwracane są wnioskodawcy złożone przez niego plany zagospodarowania przestrzennego opatrzone klauzulą iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.