OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę nr 119/267/22 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Jednocześnie informuję, iż w myśl zapisów regulaminu konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od podjęcia się realizacji zadania, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, zaś w przypadku podjęcia się realizacji zadania złożyć oświadczenie wraz ze zaktualizowaną ofertą realizacji zadania publicznego, zwaną korektą. Dokumenty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Poniższy wykaz przedstawia podmioty, które wybrano do realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z przyznaną kwotą dotacji w 2022 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                             (KT)

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE WYBRANO DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO WRAZ Z KWOTĄ PRZYZNANEJ DOTACJI W 2022 ROKU

L.p Numer oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Rodzaj zadania publicznego Kwota przyznanej dotacji
1. 1/2022 Toruński Klub Kolarski ,,Pacific" Organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet UCI pn. ,,Śladami Królewny Anny Wazówny" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 5.000,00 zł
2. 2/2022 Fundacja Wygrani na Starcie Integracyjny Turniej Sprawności Ruchowej ,,Pragnę zwyciężyć" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1.000,00 zł
3. 3/2022 Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku Finał VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 4.000,00 zł
4. 4/2022 Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego ,,Turniej Konny w ramach 46. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 5.000,00 zł

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego

 

                                                                                                                                                                                                                        Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Monika Ciechanowska