Treść strony: Geodeta Powiatowy

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Geodeta Powiatowy
Przemysław Karwaszewski
tel. 56 683-53-80,81 wew. 161
pokój nr S16, I piętro

II. Zadania i kompetencje Geodety Powiatowego:

Do zadań Geodety Powiatowego należy:

1) wykonywanie zadań Starosty określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

2) organizowanie pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników;

3) zapewnienie prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych;

4) reprezentowanie Starosty w postępowaniu prowadzonym przez organ odwoławczy;

5) współuczestniczenie w opracowywaniu projektu planu budżetowego;

6) wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z właściwością rzeczową wydziału.