POWIAT PODPISAŁ POROZUMIENIE NA BUDOWĘ OBWODNICY GOLUBIA-DOBRZYNIA ORAZ RONDA

W dniu 25 maja 2021 roku Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką podpisali porozumienie na budowę obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia.

Porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisane zostało pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń oraz Gminą Golub-Dobrzyń.

Dokument ten określa  szczegółowe zasady współpracy i współfinansowania w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia z  Opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” jako I etapu realizacji prac.

Wartość etapu została oszacowana na kwotę 600 000,00 zł.

Liderem Projektu wyznaczone zostało Województwo Kujawsko-Pomorskie, które po podpisaniu porozumienia przystąpi do ogłoszenia zamówienia w celu wyboru wykonawcy, który opracuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.

Na realizację tego zadania Powiat Golubsko-Dobrzyński udzieli Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 150 000,00 zł, co stanowić będzie 25% kosztów całkowitych zadania.

Zgodnie z zapisami porozumienia, obwodnica miasta Golubia-Dobrzynia po wybudowaniu zostanie zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich, natomiast odcinki dróg wojewódzkich na terenie miasta Golub-Dobrzyń zastąpione obwodnicą zostaną zaliczone do kategorii dróg powiatowych.

Realizacja kolejnego etapu zadania obejmująca opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie odrębnych porozumień oraz pod warunkiem możliwości pozyskania środków unijnych na dofinansowanie zadania przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tego samego dnia Starosta Golubsko-Dobrzyński wraz z Wicestarostą podpisali z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Gminą Miasto Golub-Dobrzyń porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”.

Porozumienie określa zasady współpracy stron przy realizacji I etapu prac tj. opracowania dokumentacji technicznej. Rondo ma zostać zaprojektowane w parametrach drogi wojewódzkiej.

Wartość I etapu oszacowana została na kwotę 180 000,00 zł, z czego Powiat w ciągu dwóch lat udzieli Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie łącznej 60 000,00 zł, co stanowić będzie 1/3 kosztów całkowitych zadania.

Realizacja kolejnego etapu zadania obejmująca opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie odrębnych porozumień oraz pod warunkiem możliwości pozyskania środków unijnych na dofinansowanie zadania przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

(MM)

  • POWIAT PODPISAŁ POROZUMIENIE NA BUDOWĘ OBWODNICY GOLUBIA-DOBRZYNIA ORAZ RONDA