Treść strony: Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń na odcinku ponad 2,4 km tj. od km 7+750 do km 10+174