Zakończenie projektu pn: „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w okresie
od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r. realizowało  projekt patnerski pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Partnerem wiodącym projektu był  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Projektem objęte zostały osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą; osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą; osoby w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny) oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, posiadające stałe bądź czasowe zameldowanie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

W ramach  projektu łącznie udzielono 85 porad psychiatrycznych i  45 porad prawnych, zrealizowano 189 godzin poradnictwa psychologicznego oraz 30 spotkań terapii rodzinnej.   Ponadto rodzice biologiczni i zastępczy uczestniczyli w warsztacie 1-dniowym wzmacniającym kompetencje rodzicielskie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,  a jednocześnie w tym samym czasie  ich dzieci korzystały z zajęć  animacyjnych.

Poza tym dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej oraz  dzieci z rodzin naturalnych uczestniczyły w warsztatach socjoterapeutycznych 1-dniowych.

Również  76 uczestników projektu wzięło udział w  dwóch wyjazdach edukacyjnych 5-dniowych wzmacniających więzi i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi,  w Ośrodku Wypoczynkowym „KAMA” w Darłówku. W czasie wyjazdów zostały przeprowadzone warsztaty dla rodziców i starszych dzieci, zajęcia animacyjne pod kierunkiem animatorów dla dzieci młodszych i młodzieży, konsultacje z psychologiem i pedagogiem, a także  wszyscy członkowie rodzin  mieli zapewnione  zajęcia edukacyjne, integracyjne,  a także turystyczno-krajoznawcze.

W ostatnim okresie z projektu skorzystali również wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Dla tych osób była prowadzona terapia przez seksuologa i psychoterapeutę oraz dwa warsztaty socjoterapeutyczne.

Z proponowanych form wsparcia w ramach projektu  pn. „Rodzina w Centrum 2” skorzystało ~150 osób.