Koordynator do Spraw Dostępności
Pani Katarzyna Orłowska  tel. 566835380 wew. 121
e-mail:powiat@golub-dobrzyn.com.pl

Do zadań Koordynatora do Spraw Dostępności  w należy:
1.    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie  do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu;
2.    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności , określonymi w art. 6  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3.    monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4.    przedstawianie Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu bieżących informacji
o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.