Treść strony: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

  • Loga UE

Miło nam poinformować, iż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014–2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu projekt pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 

Ze środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację w/w projektu zastanie zakupiony sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej, które zostaną przekazane wychowankom rodzin zastępczych, rodzinom zastępczym oraz wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu naszego powiatu.

Łączna kwota projektu wynosi 274.245,00 zł.
Aktualnie trwają procedury zakupowe. Zapraszamy do składania ofert na platformie OpenNexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn/aukcje


Postępowanie 1: IZK.272.13.2020 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Postępowanie 2: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"