Informacja o naborze nr 1/2020/G – utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie LGD "Dolina Drwęcy" pod adresem:

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/redir,59?tresc=2113

  • Informacja o naborze nr 1/2020/G