Zmiana systemu obsługi zleceń NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne!

Od 01.01.2020 r. zmianie uległ system obsługi zleceń na zaopatrzenie w refundowane przez NFZ wyroby medyczne oraz wprowadzono nowe druki na w/w zaopatrzenie.  

Aktualnie zlecenie na wyroby medyczne powinno być wystawione na nowym druku i od razu zweryfikowane (potwierdzone) przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka) w nowym systemie informatycznym.

Nie ma potrzeby udawania się przez pacjenta do NFZ celem potwierdzenia zlecenia do refundacji.

Bezpośrednio po wypisaniu zlecenia pacjent udaje się o do realizatora – czyli sklepu medycznego, apteki, punktu protetyki słuchu czy zakładu optycznego, które posiadają umowę z NFZ.

Po realizacji zlecenia wystawione po 01.01.2020 r. pozostają u świadczeniodawcy – realizatora, gdzie są przechowywane przez okres 5 lat.

Wobec powyższego w sytuacji gdy pacjent będzie potrzebował dołączyć do wniosku o dodatkowe dofinansowanie wyrobów medycznych ze środków PFRON-u winien się udać celem otrzymania kserokopii zlecenia lekarskiego do świadczeniodawcy, u którego zrealizował zaopatrzenie.

Jedynie zlecenia wypisane do końca 2019 r. oraz wypisane w I kwartale 2020 r. na zaopatrzenie comiesięczne na starych drukach i w ramach wystawionych do końca 2019 r. dotychczasowych kart zaopatrzenia ważnych jeszcze w 2020 r. realizowane będą jeszcze na starych zasadach – tzn. zlecenia po realizacji będą przekazywane do właściwego dla Pacjenta NFZ.

Powyższa informacja ułatwi i skróci formalności załatwiane przez pacjentów starających się o dofinansowanie wyrobów medycznych ze środków PFRON.