Treść strony: Nieodpłatna
pomoc prawna

 • Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz  Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, w tym stopniowe zmniejszenie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym oraz sytuację lokalną, Starosta Golubsko-Dobrzyński podjął decyzję o powrocie do stacjonarnego pełnienia dyżuru od 6 lipca 2020 r. W przypadku, gdy porada nie wymaga fizycznej obecności w siedzibie zaleca się skorzystanie z porady prawnej odbywającej się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W celu umówienia wizyty stacjonarnej lub porady zdalnej należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu pod numerem telefonu: 784 637 815

Zgodnie z opracowanymi zaleceniami Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, w Punktach obowiązują następujące zasady:

 1. w Punktach może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać osoby, które są chore, przebywają
  z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo sami
  są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 2. w Punkcie nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się
  w celu uzyskania pomocy;
 3. do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy;
 4. każda osoba w miarę możliwości korzysta z własnych przyborów (długopis, notatnik);
 5. czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno zachować się odstęp minimum 2 metrów oraz mieć zasłonięte usta i nos;
 6. do punktu może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
 7. przed uzyskaniem pomocy należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki;

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa ograniczono dzienną ilość osób korzystających z pomocy. Godziny otwarcia Punktów pozostają bez zmian, tj.:

Punkt przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. od 1130 do 1530.

 

Punkt przy ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 1100-1500

Wtorek 830-1230

Środa 1500-1900

Czwartek 1400-1800 

Piątek 830-1230

/-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku

Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2020 r. kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, której zakres został poszerzony o nieodpłatną mediację oraz nieodpłatnego poradnictwo obywatelskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na liczbę mieszkańców Powiat może otworzyć dwa punkty świadczące taką pomoc.

Jeden z punktów prowadzony jest na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkt ten mieści się przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11:30 do 15:30.

Drugi punkt prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert i  funkcjonuje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 14 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.   

W wyniku przeprowadzonego konkursu spośród dwóch ofert Zarząd Powiatu dokonał ostatecznego wyboru jednej oferty, która spełniała zarówno wymogi formalne, jak i merytoryczne. Realizatorem zadania zostało Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą
w Brusach.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mieszczący się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 1100-1500 – radca prawny

Wtorek 830-1230 - osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, doradca obywatelski

Środa 1500-1900– radca prawny

Czwartek 1400-1800  - radca prawny

Piątek 830-1230 - osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, doradca obywatelski

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815