ROŚ.6162.2.2019.MQ                                                                 Golub-Dobrzyń, 04.09.2019 r.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu zostało uzgodnione z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie z dnia 16 sierpnia 2019 r. (znak: WOP.411.9.2019.KD) oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy w piśmie
z dnia 21.08.2019 r. (znak: NNZ.9022.1.415.2019).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Quaium
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-09-04 20:27
  • zmodyfikował: Bartłomiej Arentowicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 08:11