Treść strony: Wydział Architektury i Budownictwa

DANE ADRESOWE, ZADANIA I KOMPETENCJE WYDZIAŁU, FORMULARZE I WNIOSKII. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 107-110

pokój nr S15, parter

Kierownik Wydziału - Agnieszka Celmer, e-mail: a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Cieszyński Wojciech, e-mail: w.cieszynski@golub-dobrzyn.com.pl

Anita Chlebowska, e-mail: a.chlebowska@golub-dobrzyn.com.pl 

Michalina Sienkiewicz, e-mail: m.sienkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl 

Paweł Cichowicz, e-mail: p.cichowicz@golub-dobrzyn.com.pl 

 

Wnioski w procesie budowlanym można składać:       

  1. w postaci papierowej albo
  2. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem portalu e-budownictwo, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, pod adresem:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

Portal e-budownictwo udostępnia formularze, które można przesłać elektroniczne do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jak to zrobić:

  1. wypełnić je online,
  2. dołączyć wymagane załączniki na platformie e-PUAP,
  3. podpisać za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając np. z profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego,
  4. przesłać elektronicznie do właściwego urzędu.

II. Katalog  i karty usług  realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa.

Karty usług


Decyzja o pozwoleniu na budowęDecyzja o pozwoleniu na rozbiórkęDecyzja o zmianie pozwolenia na budowęPrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowęZgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych oraz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w tym budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2Zgłoszenie rozbiórkiZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego częściZaświadczenie stwierdzające samodzielność lokaluZaświadczenie dla celów dodatku mieszkaniowegoPrzeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby


III. Zadania i kompetencje Wydziału Architektury i Budownictwa:

1. Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje zadania należące do właściwości starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji określone przepisami prawa budowlanego i niezastrzeżone do właściwości innych organów.
2. Do podstawowych zadań wydziału należy:
1)  sprawdzanie braków formalno-prawnych wniosku o pozwolenie na budowę lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz wzywanie do ich usunięcia, w trybie art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego;
2) sprawdzanie nieprawidłowości –braków materialno-prawnych wniosku o pozwolenie na budowę lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz nakładanie, w trybie art. 35 ust. 3 prawa budowlanego obowiązku ich usunięcia, w określonym terminie;
3) sprawdzanie, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego: 
a) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie: wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego oraz oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10 prawa budowlanego,
d) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego; 
4) prowadzenie postępowań uzgodnieniowych z wojewódzkim konserwatorem zabytków, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w trybie art. 39 ust. 3 i 4 prawa budowlanego;
5) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
6) wydawanie na żądanie inwestora, spełniającego warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 
7) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
8) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa  w art. 35 ust. 3 prawa budowlanego, wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o nakazie rozbiórki;
9) wydawanie na wniosek inwestora, decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 prawa budowlanego, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami;
10) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę; 
11) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata; 
12) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, na rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadku wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, stwierdzenia jej nieważności albo uchylenia; 
13) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę, na wniosek nowego inwestora; 
14) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego;
15) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania prac przygotowawczych  lub robót budowlanych; 
16) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, występowanie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę  do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, a po uzyskaniu takiego upoważnienia udzielanie albo odmawianie udzielenia, w drodze postanowienia, zgody na odstępstwo; 
17) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, wydawanie postanowienia o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
18) ostemplowywanie przedłożonego dziennika budowy, rozbiórki lub montażu, w trybie przepisów o dzienniku budowy, montażu i rozbiórce, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniu zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 
19) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagających zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego;
20) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki budynków i budowli niewymagających decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, natomiast wymagających zgłoszenia, o którym mowa w art. 31 ust. 1c prawa budowlanego; 
21) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego niewymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego;
22) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, niewymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 prawa budowlanego; 
23) w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, nakładanie na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji;
24) wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia, jeżeli:
a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
c) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 prawa budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;
25) nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
26) nakładanie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, o których mowa w art. 31 ust. 1 prawa budowlanego, jeżeli rozbiórka tych obiektów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką;
27) wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
a) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) może spowodować niedopuszczalne: zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
28) jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, rozstrzyganie w tej sprawie poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
29) przenoszenie, w drodze decyzji, praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby; 
30) wydawanie z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 i art. 71 ust. 4 prawa budowlanego, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych lub uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 
31) egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7prawa budowlanego, jeżeli inwestor przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, nie złożył wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i uchyla się po upływie tego terminu od obowiązku jego rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
32) prowadzenie w formie elektronicznej, w systemie RWDZ rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 prawa budowlanego, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wprowadzanych do nich danych na bieżąco; 
33) przekazywanie bezzwłocznie powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego: 
a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu  zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z tym projektem, 
c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
34) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
35) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub kopię zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d prawa budowlanego, wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, niezwłocznie wójtowi lub burmistrzowi albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
36) przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku od nieruchomości, ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w trybie przepisów o informacjach podatkowych;
37) przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów budowlanych załączonych do zgłoszenia, w stosunku do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego;
38) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, na wniosek właściwego zarządcy drogi, w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
39) stwierdzanie, w formie zaświadczenia spełnienia wymagań samodzielności lokali mieszkalnych, a  także samodzielności lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, w związku z ustanowieniem odrębnej własności tych lokali, w trybie przepisów o własności lokali; 
40) realizowanie obowiązku sprawozdawczego z zakresu działania wydziału, wynikającego z obowiązujących przepisów; 
41) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu informacji, o których mowa w art. 30a i art. 34a prawa budowlanego oraz innych informacji związanych z zakresem działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów;
42) wprowadzanie danych do bazy w systemie zintegrowanej platformy informatycznej gospodarki przestrzennej ERGO, wynikających z zakresu działania wydziału. 

drukuj całą stronę