Koordynator do Spraw Dostępności

Pani Katarzyna Orłowska tel. +48 56 683 53 80 wew. 121, e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

Do zadań Koordynatora do Spraw Dostępności w należy:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności , określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
  4. przedstawianie Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.