I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe

ul.Plac 1000-Lecia 25,

87-400 Golub-Dobrzyń, 

Biuro Rady, parter, pok. S10 

tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 w. 114

Karolina Kowalska, Kierownik Biura Rady, parter, pok. S10, wew. 114, e-mail: k.kowalska@golub-dobrzyn.com.pl

Kinga Kacprzykowska, parter, pok. S10, wew. 114, e-mail:k.kacprzykowska@golub-dobrzyn.com.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

II. Zadania i kompetencje Biura Rady:

Biuro Rady zapewnia obsługę Rady Powiatu.
1. Do podstawowych zadań Biura Rady w zakresie obsługi Rady Powiatu  należy:
1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i  jej komisji;
2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i  komisji;
3) protokołowanie obrad Rady oraz posiedzeń komisji;
4) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady,
b) wniosków  Komisji Rady,
c) interpelacji i zapytań  radnych;
5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady właściwym kierownikom wydziałów Starostwa  oraz kierownikom  jednostek organizacyjnych powiatu;
6) przekazywanie  do Zarządu  wniosków Komisji;
7) przekazywanie Staroście  interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
8) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
9) przekazywanie materiałów  do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
10) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
2. Obsługa systemu e-Sesja oraz transmisji on-line, a także podawanie do publicznej wiadomości imiennych wykazów głosowań radnych.
3. Przygotowywanie rocznej informacji o petycjach.
4. Przygotowywanie rocznej informacji o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.