Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

wtorek, 12 listopada 2019

Imieniny

Mateusza, Renaty, Witolda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kultura, Oświata, Sport

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego funkcjonują 24 szkoły podstawowe do których uczęszcza 2969 uczniów, 1 liceum profilowane dla młodzieży, 2 technika ponadgimnzajalne, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (dane na 31.12.2011r.). Łączna liczba uczniów w szkołach podlegających powiatowi golubsko - dobrzyńskiemu wynosi 1985 (dane na 31.10.2012r.). Znacznymi sukcesami w edukacji młodzieży może pochwalić się Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny z Golubia- Dobrzynia, w którego skład wchodzi Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Zaoczne Policealne Studium Zawodowe oraz Gimnazjum. Wśród absolwentów liceum są profesorowie UMK w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej w Poznaniu i Szczecinie, AGH w Krakowie a także wykładowcy różnego typu zagranicznych szkół wyższych. Młodzież aktywnie uczestniczy w zawodach sportowych, konkursach i imprezach kulturalnych. Do największych osiągnięć z ostatnich lat można zaliczyć zajęcie pierwszego miejsca w Wojewódzkim Konkursie "Historia miejscowości" w 1991 r., udział w finale Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym w 1996 roku oraz zajęcie drugiego miejsca na tejże olimpiadzie w 1999 r. Do czasu przystąpienia Polski do UE, na terenie szkoły odbywały się debaty nt. "Za i przeciw Unii Europejskiej" ze szkołami z województwa, a gośćmi byli parlamentarzyści, naukowcy i działacze samorządowi. Od wielu lat szkoła prowadzi wymianę młodzieży z Holandią i Litwą. W roku szkolnym 2000/2001  uczeń tejże szkoły był Marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Drugą szkołą średnią w Golubiu-Dobrzyniu jest Zespół Szkół Rolniczych. W jego skład wchodzą Technikum, Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Wielu absolwentów szkoły kończyło wyższe studia rolnicze, inni prowadzą wzorowe gospodarstwa na terenie powiatu. Uczniowie uczestniczą w okręgowych i krajowych Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W Kowalewie Pomorskim - drugim mieście powiatu - od 1978 r. funkcjonuje Zespół Szkół, w którego skład wchodzą: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum i Technikum na podbudowie ZSZ (system wieczorowy i zaoczny) oraz Zaoczne Policealne Studium Zawodowe o specjalnościach Technik rachunkowości i Technik Informatyk. Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz warsztaty.
Działalność kulturalną na terenie powiatu rozwijają prężnie działające ośrodki kultury w Golubiu-Dobrzyniu, Szafarni, Kowalewie Pomorskim. Niektóre z nich na stałe weszły do kalendarza imprez kulturalno-rozrywkowych, przyciągając turystów nie tylko z Polski.
Magnesem przyciągającym gości do Golubia-Dobrzynia są Międzynarodowe Turnieje Rycerskie organizowane przez miejscowe Rycerskie Bractwo. Od wielu lat startują w nich najlepsze drużyny z całej Europy. Wielokrotnie gościli tu rycerze z Włoch, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Ukrainy.
Na dziedzińcu zamkowym organizowane są również turnieje kusznicze (m.in. o randze mistrzostw Polski). Na słynnym zamku potykają się nie tylko rycerze, ale również uczestnicy Międzynarodowych Turniejów Krasomówczych dla Przewodników oraz Turnieje Krasomówcze dla Młodzieży. Dziedziniec zamkowy jest również miejscem cieszących się uznaniem widzów plenerowych przedstawień teatralnych. Młodzi adepci rycerskiego rzemiosła mogą kształcić swoje umiejętności w miejscowej Szkole Rycerskiej.
Jednostką organizacyjną skupiająca życie kulturalne w Golubiu-Dobrzyniu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Prowadzi ono zajęcia z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie muzyki, plastyki, teatru i tańca.
Do ważniejszych cyklicznych imprez organizowanych w centrum kultury należą:
Ogólnopolska Noc Szachowa - w 2007 roku odbyła się już XV edycja tej imprezy. Udział w niej wzięło ponad 100 szachistów łącznie ze ścisłą czołówką krajową.
Przegląd Chórów Seniora Polski Północnej
Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży
Konfrontacje Muzyczne, Dożynki powiatowe, Halowa Spartakiada Samorządowców Powiatu.
W okresie letnim organizowanych jest wiele imprez plenerowych, wśród których na szczególną uwagę zasługują "Dni Golubia-Dobrzynia" i "Mieszczańskie Pohulanki".
W budynku przy ulicy Hallera mają miejsce wystawy artystów plastyków i fotografików. Dla najmłodszych organizowanych jest wiele przedsięwzięć o charakterze ekologicznym (konkursy fotograficzne, plastyczne), ludowym (np. konkurs szopek bożonarodzeniowych). Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim organizuje szereg cyklicznych imprez kulturalno - rozrywkowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Do ważniejszych należą: Ogólnopolski Bieg uliczny i bieg na rolkach, Międzynarodowy Turniej Szachowy, Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dni Kowalewa Pomorskiego. Przy Ośrodku Kultury działa również orkiestra dęta oraz chór dziewczęcy "Mezzavoce".
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna istnieje od 1948r. i jest najstarszą placówką kulturalną w mieście. Posiada bogaty księgozbiór, w którego skład wchodzi ok.53 tys. pozycji. Placówka jest organizatorem sesji popularno-naukowych, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi. Przy filii dziecięcej działa teatrzyk oraz wydawana jest gazeta redagowana przez dzieci. Od 2003r. podczas wakacji i ferii zimowych organizowane są zajęcia o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.
Z życiem kulturalnym Golubia - Dobrzynia szczególnie związani są: Jan Jagodziński - poeta - kronikarz zapisujący w swoich wierszach ważniejsze wydarzenia kulturalne, patriotyczne i religijne miasta, wieloletni działacz społeczny, animator kultury w środowisku seniorów; Irena Muller - od 26 lat Przewodnicząca Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - aktywna działaczka społeczna organizująca wiele wystaw twórczości amatorskiej (wystawy wycinanek, starych fotografii i widokówek przedstawiających Golub-Dobrzyń i okolice). Dużą aktywność przejawiają działające w Golubiu - Dobrzyniu chóry i amatorskie zespoły muzyczne. Najbardziej znanym jest chór "Halka" działający nieprzerwanie od 18 lat, zdobywca wielu nagród na festiwalach szczebla krajowego i wojewódzkiego. Nawiązuje on do tradycji chóru działającego w Golubiu - Dobrzyniu pod tą samą nazwą już w czasach zaboru pruskiego.
W położonej w pobliżu Golubia - Dobrzynia Szafarni działa jedyny w regionie, jeden z dwóch w Polsce, Ośrodek Chopinowski. Odbywają się tu jedyne w Europie Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne dla Dzieci i Młodzieży. Organizuje się tu poza tym: koncerty, konkursy literackie i plastyczne, wystawy sztuki współczesnej oraz turnieje wiedzy o Fryderyku Chopinie.
Działalność sportowa w Golubiu-Dobrzyniu rozwijana jest przez klub MKS "Drwęca". Zrzesza on zawodników piłki nożnej i szachistów i może pochwalić się wielkimi tradycjami sportowymi sięgającymi lat 20-tych XX w. Przy centrum kultury i sportu działa sekcja kolarska, organizująca wiele wyścigów o randze regionalnej i ogólnopolskiej. Dużą popularnością cieszy się masowe uprawianie biegów. Ich organizatorem jest Klub Biegacza "Rytm" prowadzony przez Jerzego Nadolskiego. Do najbardziej znanych należą biegi o "Grand Prix Golubia-Dobrzynia", "Bieg Solidarności", "Biegi Sylwestrowe". Ponad półwieczną działalnością może pochwalić się Kowalewski Klub Sportowy "Promień" drużyną piłkarską w lidze okręgowej i sekcją szachową.

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Oferty PUP
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę