Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 października 2018

Imieniny

Filipa, Kordiana, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Ma za zadanie zmniejszenie dystansu dzielącego poziom rozwoju wschodnich województw Polski w stosunku do pozostałych uznano za jeden z warunków zrównoważonego rozwoju kraju.

CELE I PRIORYTETY PROGRAMU
Głównym celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).
Cel ten nawiązuje do Programu Rządu „Solidarne Państwo” i wynika ze formułowanych w perspektywie średniookresowej celów Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz jest zgodny z celem NSRO 2007 – 2013, którym jest „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.”

Priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW:
I. Nowoczesna gospodarka
II. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
III. Infrastruktura transportowa
IV. Pomoc techniczna
FINANSOWANIE
Projekty realizowane w ramach Programu będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pula środków przeznaczonych na ten cel to 2,27 mld euro, w tym 992 mln euro specjalnych środków, przeznaczonych decyzją Rady Europejskiej, dla pięciu regionów Unii Europejskiej o najniższym poziomie PKB na mieszkańca, wyznaczonych na podstawie danych Eurostatu z 2002 r. - tj. 120 euro. Pozostała kwota, tj. ok. 1,21 mld euro z EFRR stanowi dodatkowe środki wyasygnowane przez Rząd RP z puli funduszy strukturalnych przyznanych Polsce, które zostały podzielone za pomocą odrębnego algorytmu.

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.
PO PT obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce. Przyjęcie projektu programu przez Radę Ministrów umożliwia przesłanie dokumentu do Komisji Europejskiej i rozpoczęcie procesu negocjacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE POPT 2007-2013

 • zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych,
 • skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO.

Europejska Współpraca Terytorialna
Wyodrębnienie współpracy terytorialnej jako osobnego celu polityki spójności potwierdza duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez partnerów unijnych. O rosnącym znaczeniu tego typu współpracy świadczy również zwiększenie wysokości środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej  przeznaczonych zostanie łącznie 7,75 mld euro.  Polska alokacja na realizację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wyniesie 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (European Territorial Cooperation) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neighbourhood and Partnership Instrument) zastąpią przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.

Komponentom  INTERREG-u III będą odpowiadały trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

 • programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A,
 • programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B,
 • programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C.
Programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach poszczególnych komponentów będą wdrażane zgodnie z jednolitymi zasadami, wynikającymi z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Wprowadzenie jednolitych zasad wdrażania przyczyni się do ułatwienia zarządzania samymi programami oraz wspólnymi, międzynarodowymi projektami finansowanymi ze środków EFRR w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Zasady te będą polegały głównie na:
 • utworzeniu wspólnych Instytucji Zarządzających, Certyfikujących i Audytowych,
 • obowiązkowym udziale w projekcie co najmniej dwóch partnerów z różnych krajów,
 • stosowaniu „zasady partnera wiodącego” w realizacji projektów,
 • utworzeniu wspólnego budżetu i jednego konta bankowego dla programu,
 • utworzeniu międzynarodowych Wspólnych Sekretariatów Technicznych wspierających Instytucje Zarządzające we wdrażaniu programów.
Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.

Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów operacyjnych:
- współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych,
- współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na  integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,
- współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

Polska będzie uczestniczyła w następujących programach operacyjnych w ramach poszczególnych komponentów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

• współpraca transgraniczna:
- Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Wschodnie-Brandenburgia),
- Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia),
- Polska (Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie) - Niemcy (Saksonia),
- Polska – Republika Czeska, 
- Polska – Republika Słowacka,
- Polska – Litwa, 
- Polska – Szwecja – Dania - Litwa - Niemcy (Południowy Bałtyk),

• współpraca transnarodowa: 
- Region Morza Bałtyckiego [ang. akronim BSR]- oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza Unii Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);
- Europa Środkowa- oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony); 

• program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE - INTERREG IV C.

Programy operacyjne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej mają charakter międzynarodowy, w którym udział biorą co najmniej dwa państwa. Ich opracowaniem zajmują się międzynarodowe grupy robocze, składające się z przedstawicieli państw uczestniczących w danym programie. Budżet programu jest wspólny dla wszystkich państw uczestniczących w danym programie (państwa wnoszą do budżetu programu wkład EFRR+środki krajowe). Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są beneficjentom na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Ponadto każdy program wdrażany jest przez wspólne struktury zarządzające.

PODSTAWOWE ZASADY REALIZOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH EWT
W każdym projekcie w ramach programów współpracy transgranicznej i transnarodowej muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. W projekcie współpracy międzyregionalnej muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej trzech regionów w trzech krajach członkowskich UE lub trzech regionów, z których co najmniej dwa ulokowane są w krajach członkowskich UE (w przypadku projektów z udziałem beneficjenta z kraju spoza UE).

Współpraca w ramach projektu EWT może przyjąć następujące formy:
 • wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań),
 • wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań),
 • wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora),
 • wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

Najnowsze i najbardziej aktualne wersje dokumentów, a także wszelkie informacje dotyczące przyznanych Polsce środków z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, zasad ich wdrażania oraz poszczególnych programów operacyjnych są na bieżąco publikowane i aktualizowane w serwisach internetowych ministerstwa:

Serwis „Fundusze unijne 2007-2013”
Serwis „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”

Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego drukuje najważniejsze projekty oraz dokumenty już obowiązujące i rozsyła je do sieci punktów informacyjnych na terenie całej Polski.

Wydawane i dystrybuowane przez resort materiały informacyjne są oznaczone emblematem lub podpisem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz flagą Unii Europejskiej i zawsze są egzemplarzami bezpłatnymi.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
13.09.2018

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i 61§4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu".

Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Portal Aktywna Wieś
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę