Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 16 października 2019

Imieniny

Gawła, Ambrożego, Aurelii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Należy podkreślić, że PO IG nie jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 (SPO-WKP). Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować inwestycje o zbliżonym charakterze do tych, które realizowane były w ramach cieszącego się ogromną popularnością działania 2.3. SPO-WKP Dotacje dla MSP na inwestycje, będą mogli uzyskać wsparcie w ramach jednego z 16 RPO, funkcjonującego w ich województwie. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji  otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, Centrów Zaawansowanych Technologii).

W ramach PO IG projekty realizować będą sieci instytucji otoczenia biznesu, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze, jednostki administracji centralnej, przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie.


INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM 

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje Pośredniczące: 

Ministerstwo Gospodarki (MG), 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).


Instytucje te będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu.


CHARAKTERYSTYKA PRIORYTETÓW

Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w najważniejszych kierunkach dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Beneficjenci:

jednostki naukowe,
sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe (w tym Centra Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz EIT +),
jednostki organizacyjne, których podmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie,
polskie platformy technologiczne,
przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP),
naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców,
studenci,
podmioty realizujące projekty foresight, m.in. przedsiębiorcy, jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej,
podmioty działające na rzecz nauki – podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania  służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki, nie obejmujące prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
minister właściwy ds. nauki.
Typy projektów:

identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących: 
Narodowego Programu Foresight Polska 2020,
przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki,
przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight;
dofinansowanie zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów badawczych w obszarach nauki i technologii wskazanych w poprzednim akapicie (projektów zamawianych),
projekty zwiększające zainteresowanie podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów, obejmujące:
projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki,
projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami wskazanymi w akapicie 235 Programu, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce,
międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w Polsce,
projekty w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy – jako kierowników projektów – na kontraktach w polskich jednostkach naukowych,
tworzenie i wsparcie Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+),
dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe),
wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanych z budżetu nauki,
wsparcie studiów wykonalności wdrożenia wyników projektu celowego planowanego do realizacji na bazie wyników projektu rozwojowego,
dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe).
Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.

Beneficjenci:

jednostki naukowe,
EIT+,
sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe (w tym Centra Zaawansowanych Technologii /CZT/ i Centra Doskonałości /CD/ ), 
jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie,
szkoły wyższe,
jednostki wiodące MAN,
Centra Komputerów Dużej Mocy.
Typy projektów:

rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych  oraz regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych, poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej (m.in. w Centrach Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriach świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców a także EIT+), 
rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych  (m.in. Centów Doskonałości), 
wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych urządzeń badawczych – budowle i aparatura), 
projekty w zakresie inwestycji związane z  tworzeniem wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych,
projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki,
projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej,
projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, dla środowiska naukowego.
Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania.

Beneficjenci:

fundusze kapitałowe,
instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym np. centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów (np. aniołów biznesu),
organizacje przedsiębiorców i pracodawców oraz MSP.
Typy projektów:

inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw oraz początkową fazę ich rozwoju,
wsparcie przedsiębiorstw na początkowych etapach wzrostu (zalążkowym, rozruchu i ekspansji), których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach poprzez zasilenie funduszy kapitałowych,
aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w przedsiebiorstwach.

Beneficjenci:

przedsiębiorcy.
Typy projektów:

wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach jednego, kompleksowego projektu obejmującego prowadzenia prac B+R i wdrożenie ich wyników pod warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia wykorzystanych wyników),
wdrożenia własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofinansowanie z Funduszu Kredytu Technologicznego,
doradztwo i inwestycje niezbędne do prowadzenia przez przedsiębiorców działalności B+R, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego,
nowe inwestycje obejmujące w szczególności zastosowanie nowych w skali kraju, wysoko innowacyjnych  rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko,
nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i  liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami, preferowane będą rozwiązania w skali europejskiej i swiatowej,
tworzenie dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług, w tym np. centrach usług wspólnych, centrach badawczo-rozwojowych,
doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania wzorów użytkowych i przemysłowych.

Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych.

Beneficjenci:

grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, 
sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu),
platformy technologiczne,
sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym,
instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym,
wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami technologicznymi,  inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców),
przedsiębiorcy.
Typy projektów:

inwestycje i doradztwo związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów,
kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności (m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii), zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym oraz instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym,
wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców,
wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców.
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych.

Beneficjenci:

instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski,
instytucje publiczne w tym państwowe osoby prawne,
jednostki samorządu terytorialnego,
przedsiębiorcy.

Typy projektów:

kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicę IRE i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych;
rozwój sieci centrów obsługi inwestorów,
przygotowania dużych terenów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji typu green field,
przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej,
inwestycjie w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w tym przyczynijace sie do poprawy jakości usług turystycznych. Projekty tego typu mogą być wybierane równbież w ramach konkursu,
budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski.
Oś priorytetowa 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem osi priorytetowej 7 jest stwarzanie warunków do zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy, poprzez szeroko zakrojone działania wspierające budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjenci:
a) jednostki administracji rządowej,
b) jednostki samorządu terytorialnego oraz związkom i stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
c) jednostki podległe administracji rządowej,
d) konsorcja jednostek administracji publicznej i jednostek naukowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organów samorządu zawodowego, jednostek organizacji pozarządowych,
e) przedsiębiorstwa,
f) obywatele zakładający przedsiębiorstwa świadczące lokalne eUsługi,
g) obywatele będący podmiotami polityki włączenia cyfrowego, uzyskujący dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Typy projektów:
a) budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska,
b) przebudowa, dostosowanie i wdrożenie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej wszystkich szczebli,
c) rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),
d) wsparcie dla przedsiębiorstw (także nowo tworzonych) świadczących eUsługi lub udostępniających treści cyfrowe, także na potrzeby lokalnej społeczności,
e) wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B),
f) wspieranie działań z zakresu e-Integracji,
g) wspieranie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej.

Najnowsze i najbardziej aktualne wersje dokumentów, a także wszelkie informacje dotyczące przyznanych Polsce środków z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, zasad ich wdrażania oraz poszczególnych programów operacyjnych są na bieżąco publikowane i aktualizowane w serwisach internetowych ministerstwa:

Serwis „Fundusze unijne 2007-2013”
Serwis „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”

Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego drukuje najważniejsze projekty oraz dokumenty już obowiązujące i rozsyła je do sieci punktów informacyjnych na terenie całej Polski.

Wydawane i dystrybuowane przez resort materiały informacyjne są oznaczone emblematem lub podpisem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz flagą Unii Europejskiej i zawsze są egzemplarzami bezpłatnymi.

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Portal Aktywna Wieś
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę