Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

     W odległości 40 km od Torunia, na powierzchni prawie 20 km kw. leży gmina Golub-Dobrzyń. Zamieszkująca w 60 wsiach 8,5 tys. społeczność gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie.
Użytki rolne stanowią 60 proc. powierzchni gminy zaś lasy trzecią jej część.
Dominującą funkcją gminy jest produkcja rolna. W 21 sołectwach zanotowanych jest ponad tysiąc indywidualnych gospodarstw rolnych. Ponadto rozwija się jedynie drobne rzemiosło. Brak natomiast zakładów przemysłowych.
Mieszkańcy całej gminy korzystają z sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej. Kontynuowana jest budowa kanalizacji, w tym oczyszczalni ścieków. W ofercie dla inwestorów gospodarze gminy posiadają wolne działki na obrzeżach miasta Golubia-Dobrzynia przeznaczone pod budownictwa mieszkaniowe i placówki usługowe. Do zagospodarowania są także budynki po byłej SKR w miejscowości Gałczewko.
Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową gmin podkreśla położenie w dolinie rzeki Drwęcy, a także liczne kompleksy leśne będące siedliskami wieli gatunków ptactwa i zwierzyny łownej. Na terem gminy znajdują się też malownicze jeziora, z na większymi - Grodno, Słupno i Owieczkowo. Nad jeziorem Grodno, w miejscowości Nowogród zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Rekreacji, dysponujący bazą noclegową, wypożyczalnią sprzętu wodnego, polami namiotowymi i małą gastronomią.
Gmina Golub-Dobrzyń obejmuje swoim zasięgiem  54 wsie:
Antoniewo, Babiak, Białkowo, Bierzgło, Bobrowisko, Carski Dar, Cieszyny, Gajewo, Gałczewko, Gałczewo, Grudza, Hamer, Handlowy Młyn, Józefat, Kamienny Smug, Karczewo, Kolonia, Lipnica, Kołat, Konstancjewo, Krążno, Kujawa, Lisak, Lisewo, Lisewo Młyn, Macikowo, Mokry Las, Mokrylas, Nowawieś, Nowogród, Nowy Młyn, Olszówka, Ostrowite, Owieczkowo, Paliwodzina, Pasieka, Pląchoty, Poćwiardowo, Podzamek Golubski, Pomorzany, Praczka, Przeszkoda, Pusta Dąbrówka, Ruziec, Sydykierz, Skępsk, Słuchaj, Sokoligóra, Sokołowo, Sortyka, Strachówek, Suwała, Strachowo, Tokary, Węgiersk, Wrocki, Wygoda, Zaręba, Zawada.

Na terenie gminy funkcjonuje jeden rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, obejmujący rzekę Drwęca oraz jej dopływ Ruziec (od jazu piętrzącego przy młynie w miejscowości Zaręba do ujścia rzeki Drwęcy o dł. 1,7 km) wraz z pięciometrowym pasem zieleni przyległym do ich brzegów po obu stronach.
W przypadku istniejących parków podworskich, oprócz walorów czysto przyrodniczych, notuje się ponadto pewną ich wartość historyczną. Siedem z tego typu obiektów wpisano do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Znajdują się one w takich miejscowościach gminy jak: Gajewo (2,66 ha), Gałczewko (4,40ha), Karczewo (2,26), Ostrowite (3,14 ha), Pusta Dąbrówka (1,00 ha), Słuchaj (2,10 ha), Sokołowo (6,93 ha) i zajmują łączną powierzchnię 22,49 ha.
Ochronie podlegają również istniejące na terenie gminy 16 pomników przyrody. Są to przede wszystkim pojedyncze jak i skupiska dębów szypułkowych (np. w parku w Sokołowie, Słuchaju, Karczewie) jak i innych drzew.
Wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny tworzą również obszary chronionego krajobrazu. W przypadku gminy jest to obszar chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”. Tego typu tereny obejmują 53% ogólnej powierzchni gminy i wynoszą 10463 ha. Należą do nich znaczne obszary leśne, dolina Drwęcy i jej dopływy (Ruziec, Struga Wąbrzeska, Kujawka), jeziora, pomniki przyrody, parki podworskie, wzorcowe powierzchnie glebowe, lokalne osobliwości przyrodnicze.

Na terenie gminy istnieje 12 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to:
- Park dworski o pow. 2,66 ha z XVIII w., w miejscowości Gajewo,
- Park dworski o pow. 4,4 ha z XVIII/XIX w., w miejscowości Gałczewko,
- Park dworski o pow. 2,26 ha z XIX w., w miejscowości Karczewo,
- Grodzisko wczesnośredniowiecznej kultury łużyckiej, w miejscowości Nowogród,
- Kościół parafialny rzym.-kat. pod wezwaniem św. Marii Magdaleny z 4 ćw. XIII w., w miejscowości Ostrowite,
- Park dworski o pow. 3,14 ha z XVIII w., w miejscowości Ostrowite,
- Grodzisko w miejscowości Poćwiardowo,
- Park dworski z XIX w., w miejscowości Pusta Dąbrówka,
- Park dworski z XIX w., w miejscowości Słuchaj,
- Pałac z 2 poł. XIX w., w miejscowości Sokołowo,
- Park dworski o pow. 6,93 ha z XIX w., w miejscowości Sokołowo,
- Kościół parafialny rzym.-kat. pod wezwaniem św. Marcina wraz z urządzeniem wnętrza z XIII/XIV w., w miejscowości Wrocki.

 

Szerzej o gminie na oficjalnej stronie UG Golub-Dobrzyń:

http://www.uggolub-dobrzyn.pl

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Portal Aktywna Wieś
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę