Przypomnienie o zasadach obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych:

  1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej –bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału.
  2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.
  3. UWAGA – dla usprawnienia pracy i dla zapewnienia odpowiednich standardów obsługi klienta, w sprawach związanych z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdu, odbiorem dowodów rejestracyjnych stałych oraz innych sprawach związanych z pojazdami, wydawanie praw jazdy, profili kandydata na kierowcę, sprawy związane z transportem drogowym – zezwolenia i licencję, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu wprowadzamy telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę pod numerami telefonów: rejestracja pojazdu -  nr bezpośredni 56 475 61 28 lub przez Sekretariat Starostwa: 56 683 53 80, odbiór dowodów - nr bezpośredni 56 475 61 38 lub przez Sekretariat Starostwa: 56 683 53 80, prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu telefon: nr bezpośredni 56 475 61 92 lub przez Sekretariat Starostwa:  56 683 53 80. Klientów umawiamy na bieżąco na dany dzień i na konkretną godzinę lub z wyprzedzeniem tygodniowym. Prosimy dzwonić od 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie.
  1. Istnieje również możliwość składa wniosków za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, do której klienci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawiadomienia o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi oryginałami dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego. Dokumenty ze skrzynki podawczej  są odbierane każdego dnia po godzinie 15.00. Po weryfikacji, dokumenty są przygotowywane a pracownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie  z interesantami ustalając dzień oraz godzinę odbioru dokumentu.
  2. Ponadto informujemy, iż zgodnie z wytycznymi w biurze może przebywać jednocześnie jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu.

  1. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwracamy uwagę także na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.

  • autor: Katarzyna Orłowska

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
tel. bezpośredni (56) 682 16 88
lub (56) 683 53 80,81, fax. (56) 683 54 14


1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zajmuje się realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia
do kierowania pojazdem, udzielaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, a także zarządzaniem
ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów należy:
1) dokonywanie rejestracji pojazdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych wraz z nalepką kontrolną;
2) dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów i wydawanie pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
3) wydawanie kart pojazdów w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
4) przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokumentowanie tych zdarzeń w karcie pojazdu;
5) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;
6) przyjmowanie do depozytu zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie;
7) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego;
8) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
9) zamieszczanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących używania pojazdu, gdy jest to uzależnione od szczególnych warunków określonych przepisami prawa;
10) dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu na podstawie odpisu z rejestru zastawów bądź zaświadczenia wydanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych – adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego;
11) skreślenie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji o zastawie rejestrowym na podstawie odpisu prawomocnego postanowienia sądu bądź pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu;
12) kontrolowanie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
13) powiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nie spełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;
14) wyrejestrowywanie pojazdów;
15) wydawanie decyzji o unieważnieniu rejestracji pojazdów, zwrocie dowodu rejestracyjnego i tablic w przypadkach określonych przepisami prawa;
16) wzywanie pisemnie właścicieli pojazdów do zwrotu pozwolenia czasowego oraz tablic rejestracyjnych zgodnie z brzmieniem art. 74 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
17) kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w przypadkach określonych w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
18) wydawanie zaświadczeń na wniosek właścicieli pojazdów;
19) wydawanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów zgodnie z art. 80s – 80 zf ustawy Prawo o ruchu drogowym;
20) nakładanie kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 140mb i 140n ustawy Prawo o ruchu drogowym.
3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami należy:
1) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
2) wydawanie krajowych praw jazdy oraz uprawnień do kierowania tramwajem;
3) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdem;
4) wydawanie wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie pisemnych oświadczeń;
5) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
6) przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem cofniętych na wniosek komendanta wojewódzkiego policji;
7) wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie lub psychologiczne zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
8) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminy państwowego, z powodu przekroczenia liczby 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
9) przyjmowanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami;
10) zwrot zatrzymanych praw jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania;
11) wykonywanie orzeczonych kar zakazu prowadzenia pojazdów;
12) dokonywania w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
13) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej uprawnienie do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
14) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii;
15) generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK);
16) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne w drodze decyzji administracyjnej;
17) wydawanie decyzji administracyjnych o przedłużeniu okresu próbnego, zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami;
18) prowadzenie ewidencji osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę, a które nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami;
19) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczył liczbę 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
20) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami;
21) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, nadzoru nad szkoleniem oraz prowadzeniem
rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców, a także ewidencji instruktorów i wykładowców należy:
1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
2) wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
3) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
4) przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców;
5) przesyłanie właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
6) dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie jej legitymacji instruktora, skreślenie instruktora z ewidencji;
7) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia oraz kierowanie instruktorów na egzamin;
8) wydawanie decyzji administracyjnych poświadczających spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;
9) sporządzanie planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców;
10) sporządzanie analiz statystycznych zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku;
11) prowadzenie ewidencji wykładowców oraz dokonywanie wpisów do ewidencji wykładowców w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawanie im legitymacji.
5. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie badań technicznych należy:
1) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
2) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
3) wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
4) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
5) przesyłanie właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
6) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
7) przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów;
8) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
9) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – MSWiA, MON.
6. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie przewozu osób i rzeczy należy:
1) wydawanie zaświadczeń na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
2) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdami samochodowymi – za wyjątkiem taksówek;
3) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, w przypadkach przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym;
4) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia;
5) nakładanie na przewoźnika drogowego obowiązku przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu;
6) dokonywanie uzgodnień przebiegu planowanych linii komunikacyjnych z właściwymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz marszałkami województw;
7) współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie realizowanych przez nią działań;
8) wydawanie zezwoleń kat. II i III na przejazd pojazdów nienormatywnych;
9) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
10) wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
7. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych należy:
1) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków w sprawie zmian istniejącej organizacji ruchu, ich zatwierdzanie i przekazywanie do realizacji;
2) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami;
3) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu;
4) nadzór nad istniejącą organizacją ruchu na drogach publicznych oraz nad realizacją zmian w organizacji ruchu;
5) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
8. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego należy:
1) wyznaczanie jednostek usuwających pojazdy z drogi w przypadkach wymienionych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
2) wyznaczanie parkingów strzeżonych, gdzie usuwane pojazdy będą umieszczane do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie;
3) ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, które zatwierdza Rada Powiatu;
4) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu pojazdu usuniętego z drogi;
5) występowanie z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu pojazdu usuniętego z drogi, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
9. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie przekazywania danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego należy:
1) przekazywanie danych do ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2) przekazywanie danych do ewidencji przedsiębiorców i osób zarządzających transportem, u których stwierdzono poważne naruszenia, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji;
3) przekazywanie danych do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji;
4) przekazywanie zmian danych gromadzonych w ww. ewidencjach.