Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 15 grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Kolejna, XVIII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 27 listopada br. Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i  służb mundurowych.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 9 uchwał, na mocy których m.in.  wprowadzili bieżące zmiany w tegorocznym budżecie Powiatu i w podziale środków otrzymywanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, ustalili rozkład pracy aptek na rok 2020 oraz wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego, za usuwanie i przechowywanie pojazdów i za usuwanie i przechowywanie obiektów pływających. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie samorządu do kolejnego unijnego projektu edukacyjnego oraz na zwiększenie dofinansowania na realizację inwestycji drogowej, a także określili zasady rozliczania wymiaru godzin pracy nauczycieli.  

Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski złożył szczegółowe sprawozdanie z wykonania wcześniej podjętych uchwał Rady Powiatu, z pracy Zarządu Powiatu oraz z podejmowanych działań między sesjami.

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na rok 2019 na sesji radni szczegółowo zapoznali się z bieżącą działalnością Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu, po pierwszym roku funkcjonowania. Ze specyfiką Placówki radnych zapoznała jej dyrektor, Iwona Lewandowska, która omówiła zasady funkcjonowania, bazę lokalową oraz wachlarz ofert jakie świadczone są na rzecz dzieci. 

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu jest najmłodszą instytucją działającą na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie. Zapewnia ona dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Uczęszczające do Golubskiej placówki 13 dzieci mają zapewnione kształcenie dostosowane do wieku oraz są objęte działaniami terapeutycznymi. Są one w wieku 9-16 lat i pochodzą z 8 powiatów m.in. z golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, rypińskiego, pilskiego i innych.

Przyjemnym akcentem obrad i niespodzianką dla uczestników były kwiaty i podziękowania jakie złożyli na ręce Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dyrektorzy placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim). Tym sympatycznym gestem podziękowali Staroście oraz radnym za przystąpienie samorządu do kolejnej edycji projektu pod nazwą „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”, który ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez podniesienie ich kompetencji i umiejętności. O szczegółach projektu można przeczytać tutaj: https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4908,2-5-miliona-zlotych-na-realizacje-zadan-w-zakresie-ksztalcenia-zawodowego

 

Transmisja z obrad sesji tutaj: https://retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl

Podjęte na XVIII sesji uchwały tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

 

Karolina Kowalska

Kierownik Biura Rady Powiatu

 • XVIII Sesja Rady Powiatu
 • XVIII Sesja Rady Powiatu
 • XVIII Sesja Rady Powiatu
 • XVIII Sesja Rady Powiatu
 • XVIII Sesja Rady Powiatu
 • XVIII Sesja Rady Powiatu
 • XVIII Sesja Rady Powiatu
 • XVIII Sesja Rady Powiatu
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Portal Aktywna Wieś
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę