Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 15 grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • LOGO UE

Podpisaliśmy kolejną umowę na łączną kwotę prawie 2,5 miliona złotych na realizację zadań w zakresie kształcenia zawodowego. W szkołach nie sposób nie zauważyć efektów tego wsparcia.

 

 

Mowa o projekcie pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” w ramach działania 10.02.03 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020. Projekt złożony w kwietniu br. przeszedł pozytywnie etap formalny i etap negocjacji.  W dniu 22 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Franciszek Gutowski starosta golubsko-dobrzyński wraz
z Panią Danutą Malecką wicestarostą oraz Panem Zbigniewem Szyjkowskim skarbnikiem powiatu złożyli podpisy na długo oczekiwanej umowie. 

 

Beneficjentem i realizatorem projektu będzie Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

W realizację projektu zaangażowane zostaną szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego: Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy  w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu .

 

Całkowita projektu:                                      2 472 301,51 zł

dofinansowanie UE w wysokości 85%         2 101 456,28 zł

dofinansowanie z budżetu państwa 5%         123 615,07 zł

wkład własny  10%                               247 230,16 zł w tym również pozafinansowy

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku prac.

 

Realizacja celu głównego odbywała się poprzez cele szczegółowe:

 1. zapewnienie doradztwa zawodowego dla 150  uczniów oraz utworzenie 3 Punktów Informacji i Kariery,
 2. ułatwienie dostępu do wysokiej jakości staży/praktyk dla 160 uczniów,
 3. sfinansowanie szkoleń i kursów dla 470 uczniów,
 4. stypendia w wysokości 1750 zł/os dla 160 uczniów,
 5. liczne wyjazdy zawodoznawcze oraz wizyty studyjne,
 6. kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 162 uczniów w formie dodatkowych zajęć i kursów,
 7. doskonalenie zawodowe dla 12 nauczycieli,
 8. wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych umożliwiających stworzenie naturalnych warunków pracy.

 

W ramach zadań ujętych w projekcie duży wkład finansowy przeznaczono na zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.

 

To już kolejny projekt w okresie ostatnich 4 lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego i ogólnego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Oferty PUP
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę