Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 16 października 2019

Imieniny

Gawła, Ambrożego, Aurelii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położonych na terenie Miasta Golub-Dobrzyń, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony na rzecz B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3.

 1. Nieruchomość położona w V obrębie miasta Golubia-Dobrzynia, przy ulicy doktora Jerzego Koppa, oznaczona nr geod. 197/4 dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  nr TO1G/00004480/4;
 2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 2470 m²;
 3. Nieruchomość zabudowana budynkiem  o pow. użytkowej 556,76 m²;
 4. Nieruchomość zostaje wydzierżawiona z przeznaczeniem na działalność związaną
  z ochroną zdrowia z zakresu hemodializ, dializ otrzewnych i innych form leczenia nerkozastępczego;
 5. Nieruchomość zostaje oddana w dzierżawę na okres 10 lat od dnia 1 listopada 2019 r.;
 6. Czynsz dzierżawny wynosi 17.000,00 zł netto miesięcznie;
 7. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. czynsz podlegać będzie corocznie waloryzacji
  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok;
 8. Czynsz płatny jest z góry do 10-tego każdego miesiąca;
 9. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
 10. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  w Golubiu-Dobrzyniu, a także zamieszczono na stronach internetowych urzędu
  a informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Oferty PUP
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Portal Aktywna Wieś
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę