Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 19 września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Realizacja pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II w 2019 r. – semestr zimowy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu przypomina, iż od dnia 2 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. będzie można składać wnioski (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2019/2020) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizuji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowanym do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
  w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego
  w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym  dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona  o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę. Udział własny ponosi zatrudniony uczeń/student
w wysokości 15 % wartości czesnego gdy korzysta z pomocy w ramach jednej formy kształcenia, zaś 65 % na drugiej i kolejnych.

Warunki zwiększenia dofinansowania:

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 500,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 2. 300,00 zł – w przypadku, gdy  Wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny,
 3. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 4. 200,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 5. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 r. lub
  w 2019 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 6. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 7. 800,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (System Obsługi Wsparcia).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 • do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" w 2019 r. zamieszczonymi na stronie internetowej PFRON
oraz o
osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,

tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266, e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w programie!!!
 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Portal Aktywna Wieś
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę