Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 20 września 2019

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

XI sesja Rady Powiatu

 

Kolejna, XI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 29 maja br. Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i  służb mundurowych.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 4 uchwały na mocy których m.in.  wprowadzili bieżące zmiany w tegorocznym budżecie Powiatu, wyrazili zgodę na utworzenie dwóch przystanków autobusowych przy drodze powiatowej w Płonnem, przyjęli sprawozdanie z współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz uregulowali wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową powiatowych jednostek organizacyjnych.

Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski złożył szczegółowe sprawozdanie  z wykonania wcześniej podjętych uchwał Rady Powiatu, z pracy Zarządu Powiatu oraz z podejmowanych działań między sesjami.

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na rok 2019 na sesji radni szczegółowo zapoznali się z realizacją rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

W trakcie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski poinformował, że zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu złożył radzie raport o stanie Powiatu za rok 2018. Dokument zamieszczono w systemie eSesja oraz na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego celem zapoznania i dalszego procedowania. Raport o stanie Powiatu do zapoznania tutaj (https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4733,komunikat-dot-raportu-o-stanie-powiatu)

Przyjemnym akcentem obrad było wręczenie specjalnych wyróżnień osobom, które na co dzień współpracują i wspierają Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. W dniu 17 maja br. miała miejsce uroczystość z okazji 25-lecia istnienia tej placówki i 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jednak nie wszyscy zaproszeni goście mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Ewa Żuławska i prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Daniel Brożek na forum sesji wręczyli zaległe odznaki Przyjaciela Dziecka oraz upominki (Anioły wykonane przez uczestników WTZ) Staroście Franciszkowi Gutowskiemu, Burmistrzowi Golubia-Dobrzynia Mariuszowi Piątkowskiemu, Wójtowi Radomina Piotrowi Wolskiemu oraz Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzacie Badźmirowskiej. Odznaką Serce na dłoni wyróżniono panią Danutę Brzoskowską, radną piastującą to stanowisko najdłużej, bo dwadzieścia lat i równie długo współpracującą z kowalewskimi WTZ-ami. Natomiast pamiątkowym medalem z okazji 100-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uhonorowano obecnego Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego, który przez minione 25 lat istnienia WTZ-ów piastował funkcję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego. W uzasadnieniu  Prezes Brożek podkreślił wkład władz Kowalewa w powstanie jak i w funkcjonowanie Warsztatów.    

Na zakończenie obrad głos zabrał Wojciech Pietrzak - Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Golubiu-Dobrzyniu, który w związku z końcem prac kolejnej kadencji tej instytucji,  podziękował radnym oraz samorządowcom za czteroletnią współpracę na rzecz rozwoju lokalnego rolnictwa.

Transmisja z obrad sesji tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=RTqAKXnmmR8&list=PLkwaTAdtBUNqy64Qqqcq_yVPHbN9C4C35&index=2&t=0s

Podjęte na XI sesji uchwały tutaj:

http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

 

(KK)

 • sesja_00001
 • sesja_00002
 • sesja_00003
 • sesja_00004
 • sesja_00005
 • sesja_00006
 • sesja_00007
 • sesja_00008
 • sesja_00009
 • sesja_00010
 • sesja_00011
 • sesja_00012
 • sesja_00013
 • sesja_00014
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę