Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 Realizacja pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” – Moduł I w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2019 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”- Moduł I
 – likwidacja barier utrudniających aktywizację  społeczną
i zawodową
.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500
od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Osoby zainteresowane prosimy
o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd" 
w 2019 r. na stronie internetowej: 

www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/


 oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,

tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266
e-mail:
pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019r. - warunki uczestnictwa:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (max. 10 000,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub  zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (max. dla kosztów kursu i egzaminów kat. B -  2 100,00 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania  prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy tj. koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu 800,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (max. dla kosztów kursu i egzaminów kat. B -  2 100,00 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania  prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy tj. koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu 800,00 zł; dla kosztów usług tłumacza języka migowego 500,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu. W stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu  (max. 4 000,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 •  wiek aktywności zawodowej lub  zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (max. dla osoby niewidomej 24 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000,00 zł; dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9 000,00 zł; dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
(max. dla osoby głuchoniewidomej 4 000,00 zł, dla  osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3 000,00 zł, dla pozostałych adresatów obszaru  2 000,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu  wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia [adresaci programu tacy sami jak
w Obszarze B – zadanie 1,3 i 4]),

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (max. 6 000,00 zł):

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 •  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja  narządu wzroku,

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcja narządu słuchu (max. 2 500,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (max. 1 500,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc udzielana w Obszarze B - Zadaniu 1 i 4,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (max. 3 500,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (max. przy amputacji:
w zakresie ręki 9 000,00 zł; przedramienia 20 000,00 zł; ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 26 000,00 zł; na poziomie podudzia 14 000,00 zł; na wysokości uda [także przez staw kolanowy] 20 000,00 zł; uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25 000,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania  w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV [dla zdolności do pracy Wnioskodawcy], zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON):

 • stopień niepełnosprawności oraz wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność  procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny na III lub IV poziomie jakości (max. do 30 % kwot wskazanych w Obszarze C - zadaniu 3 [adresaci programu tacy sami jak w Obszarze C – zadanie 3]),

W Obszarze C – Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie
z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł,

- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego (max. 5 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego
  z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (max. 200,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną  [każdą] osobą zależną):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna  prawnego dziecka.

Wymagany udział własny:

10 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar B, zadanie 1, 4 i 5; Obszar C, zadanie 3 i 4;

15 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 1 i 4; Obszar D;

25 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 2  i 3;

30 % ceny brutto zakupu/usługi – Obszar B, zadanie 3;

35 %  ceny brutto zakupu/usługi - Obszar C, zadanie 5.

Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON lub NFZ.

Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Wnioski rozpatrywane będą po dniu zakończenia naboru przyjmowania wniosków tj. od dnia 2 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w programie!!!

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Redakcja/logo/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Oferty PUP
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę