Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 20 września 2019

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Golub - Dobrzyń, dnia 08.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081), Starosta Golubsko - Dobrzyński podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu ochrony środowiska powiatu golubsko - dobrzyńskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022-2025” i uzgodnieniach dotyczących potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta Golubsko - Dobrzyński wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Wymienione jednostki uzgodniły zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem
  nr WOO.411.161.2018.AT z dnia 13.08.2018 r.,
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem nr NNZ.9022.1.437.2018 z dnia 19.07.2018 r.

Mając na uwadze wymienione uzgodnienia Starosta Golubsko - Dobrzyński opracował i przedstawił do zaopiniowania właściwym organom:

 • „Program ochrony środowiska powiatu golubsko - dobrzyńskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022-2025” zwany dalej Programem;
 • „Prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu Programu ochrony środowiska powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” zwaną dalej Prognozą.

Jednocześnie Starosta Golubsko - Dobrzyński zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Program i Prognoza będą wyłożone do wglądu od 9 do 30 listopada 2018 r. w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu.

Program i Prognoza w wersji elektronicznej zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu pod adresem www.bip.golub-dobrzyn.com.pl natomiast w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu. Sprawą zajmuje się Pani Małgorzata Quaium.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 9 do 30 listopada 2018 r.:

 • w formie pisemnej, kierując je na adres Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu (Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub - Dobrzyń) z dopiskiem „uwagi POŚ”,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu. Sprawą zajmuje się Pani Małgorzata Quaium,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres m.quaium@golub-dobrzyn.com.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Golubsko - Dobrzyński. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Starosta Golubsko - Dobrzyński

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę