Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 19 maja 2019

Imieniny

Celestyna, Piotra, Iwa

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Golub - Dobrzyń, dnia 08.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081), Starosta Golubsko - Dobrzyński podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu ochrony środowiska powiatu golubsko - dobrzyńskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022-2025” i uzgodnieniach dotyczących potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta Golubsko - Dobrzyński wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Wymienione jednostki uzgodniły zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem
  nr WOO.411.161.2018.AT z dnia 13.08.2018 r.,
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem nr NNZ.9022.1.437.2018 z dnia 19.07.2018 r.

Mając na uwadze wymienione uzgodnienia Starosta Golubsko - Dobrzyński opracował i przedstawił do zaopiniowania właściwym organom:

 • „Program ochrony środowiska powiatu golubsko - dobrzyńskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022-2025” zwany dalej Programem;
 • „Prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu Programu ochrony środowiska powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” zwaną dalej Prognozą.

Jednocześnie Starosta Golubsko - Dobrzyński zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Program i Prognoza będą wyłożone do wglądu od 9 do 30 listopada 2018 r. w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu.

Program i Prognoza w wersji elektronicznej zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu pod adresem www.bip.golub-dobrzyn.com.pl natomiast w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu. Sprawą zajmuje się Pani Małgorzata Quaium.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 9 do 30 listopada 2018 r.:

 • w formie pisemnej, kierując je na adres Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu (Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub - Dobrzyń) z dopiskiem „uwagi POŚ”,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu. Sprawą zajmuje się Pani Małgorzata Quaium,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres m.quaium@golub-dobrzyn.com.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Golubsko - Dobrzyński. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Starosta Golubsko - Dobrzyński

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Portal Aktywna Wieś
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę