Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 19 września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Golub – Dobrzyń, 19-10-2018 r.

SZP.272.14.2018

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2131C, 2133C, 2124C”

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) podaję informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

Część I zamówienia:             690 410,50 zł

Część II zamówienia:           681 490,64 zł

Część III zamówienia:          1 460 700,47 zł

 

Poniżej tabela z firmami oraz adresami Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceną i oferowanym okresem gwarancji. Nie podaje się terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności, ponieważ nie stanowią one kryterium oceny ofert, są obligatoryjne dla wszystkich Wykonawców i wynikają z projektu umowy oraz SIWZ.

Część I zamówienia - Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka – Radomin od km 0+023 do km 1+376

L.p.

Firma oraz adres Wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.,

ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

 

1 089 324,99 zł

 

4 lata

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

 

675 867,31 zł

 

4 lata

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

576 881,88 zł

 

4 lata

4.

Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz

 

636 475,80 zł

 

4 lata

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. , ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno

 

625 556,12 zł

 

4 lata

 

Część II zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2133C Sitno – Wielgie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+950,00

L.p.

Firma oraz adres Wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.,

ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

 

1 182 199,15 zł

 

4 lata

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

 

686 153,90 zł

 

4 lata

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

594 231,20 zł

 

4 lata

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. , ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno

 

603 861,40 zł

 

4 lata

 

Część III zamówienia - Remont drogi powiatowej nr 2124C Ruziec - Paliwodzizna - Nowa Wieś od km 5+442 do km 8+603 i od km 8+647 do 8+894 - odcinek II (na terenie gminy Ciechocin) km 6+272 – km 8+603 i km 8+647 – 8+894

L.p.

Firma oraz adres Wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.,

ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

 

2 162 148,14 zł

 

4 lata

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

 

1 428 233,79 zł

 

4 lata

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

1 204 902,53 zł

 

4 lata

4.

Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz

 

1 297 194,90 zł

 

4 lata

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. , ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno

 

1 332 863,71 zł

 

4 lata

 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Portal Aktywna Wieś
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę