Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 15 grudnia 2019

Imieniny

Celiny, Niny, Waleriana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • plucigruzlicy

Kolejna inwestycja powiatu w ochronie zdrowia – Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z termomodernizacją

 

W maju 2018 roku rozpocznie się realizacja projektu: „Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego”.

We wrześniu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w marcu 2018 r i projekt uzyskał dofinansowanie.

 

Planowany okres realizacji: maj 2018 r. – marzec 2019 r.

 

Wartość projektu to 4 559 270,50 zł i zakłada on:

 • prace budowlano-montażowe:               
 • wymianę instalacji gazów medycznych:   
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej      

 

Dofinansowanie:   2 250 000,00 zł (max 50%)

Wkład własny:      2 309 270,,50 zł

Powiat Golubsko-Dobrzyński zapewnił środki finansowe na pokrycie wkładu własnego w kwocie 2 250 000,00zł.

 

Inwestycja obejmuje przebudowę pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, poprzez nadbudowę jednego ze skrzydeł budynku, wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Elementem projektu jest również zakup sprzętu i wyposażenia, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych przez Szpital usług medycznych. Prace budowlano-montażowe obejmują utworzenie węzłów sanitarnych przy salach chorych, modernizację ciągów komunikacyjnych, wymianę windy, położenie nowej instalacji gazów medycznych, wymianę instalacji: sanitarnej, wentylacyjnej, kanalizacji oraz zimnej i ciepłej wody.

 

Dzięki doposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny zwiększy się zakres realizowanych procedur medycznych, a także skróci się czas hospitalizacji pacjenta. Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia umożliwi poszerzenie oferty szpitala.

W szczególności pozyskanie systemu polisomnograficznego umożliwi diagnozowanie przyczyn bezdechu sennego i ustalenie planu leczenia tego coraz częściej występującego wśród pacjentów schorzenia. Duże znaczenie dla podniesienia standardu leczenia będzie miało utworzenie sali intensywnego nadzoru pulmonologicznego dla pacjentów z zaostrzeniami przewlekłych chorób płuc. Także w zakresie diagnostyki nowotworów płuc planowany jest zakup zestawu EBUS, który umożliwi wykonywanie w oddziale naszego szpitala badań, które do tej pory zlecane były ośrodkom zewnętrznym.

 

Dopełnieniem wspomnianych inwestycji będzie zaplanowana termomodernizacja pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, która obejmuje m.in. docieplenie elewacji i stropodachów budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Projekt ma być współfinansowany ze środków unijnych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

           

Wartość projektu: 1 424 201.67 zł, w tym:

Dofinansowanie:   1 068 151.25 zł (max 50%)

Wkład własny:      356 050.42 zł

 

W przypadku tej inwestycji wkład własny także zapewnia Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 

W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na powyższe prace budowlane, tj. modernizację i termomodernizację oddziału. Zakupy sprzętu medycznego będą odbywały się sukcesywnie po dostosowaniu pomieszczeń pracowni diagnostycznych.

 

Całkowita wartość wyżej wymienionych projektów to kwota 5 983 472.17 zł, z czego

- dofinansowanie: 3 318 151.25

- wkład własny: 2 665 320.92

 

(MK)

 

 

 

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Oferty PUP
 • Portal Aktywna Wieś
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę