Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 kwietnia 2018

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

„Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2018 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” - Moduł I
 – likwidacja barier utrudniających aktywizację  społeczną
i zawodową
.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 r. - warunki uczestnictwa:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu (max. 8 000,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub  zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (max. 2 200,00 zł, w tym dla kosztów kursu i egzaminów 1 600,00 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania  prawa jazdy
w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy tj. koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu 600,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (max. dla osoby niewidomej 20 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000,00 zł; dla pozostałych osób  z dysfunkcją narządu wzroku 8 000,00 zł; dla osób
z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (max. dla osoby głuchoniewidomej 4 000,00 zł, dla pozostałych adresatów obszaru max. 2 000,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 %, wyłącznie
w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia
[adresaci programu tacy sami jak w Obszarze B – zadanie 1]),

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (max. 3 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (max. przy amputacji: w zakresie ręki 9 000,00 zł; przedramienia 20 000,00 zł; ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 26 000,00 zł; na poziomie podudzia 14 000,00 zł; na wysokości uda [także przez staw kolanowy] 20 000,00 zł; uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25 000,00 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania  w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV [dla zdolności do pracy Wnioskodawcy], zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON):

 • stopień niepełnosprawności oraz wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność  procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny na III lub IV poziomie jakości (max. do 30 % kwot wskazanych w Obszarze C - zadaniu 3 [adresaci programu tacy sami jak w Obszarze C – zadanie 3]),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (max. 200,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną  [każdą] osobą zależną):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna  prawnego dziecka.

Udział własny:

10 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar B, zadanie 1; Obszar C, zadanie 3 i 4;

15 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 1; Obszar D,

25 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 2  

Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON lub NFZ.

            Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Wnioski rozpatrywane będą po dniu zakończenia naboru przyjmowania wniosków tj. od dnia 31 sierpnia 2018 r.

       

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Osoby zainteresowane prosimy o  zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" w 2018 r. na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/…/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/  oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,

tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266

e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Jurkiewicz

 Serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w programie!!!

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.03.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
29.03.2018

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.03.2018r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2018, znak: AB.6740.9.485.2017.Cwoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)".

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę