Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

wtorek, 17 lipca 2018

Imieniny

Anety, Bogdana, Jadwigi

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2018 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” - Moduł II
 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne).
Druki wniosków są dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00:
- od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2017/2018)
- od dnia 3 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2018/2019).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
do 4 000,00 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym  dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona   o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty
583,00 zł (netto) na osobę. Udział własny ponosi zatrudniony  uczeń/student
w wysokości 15 % wartości czesnego gdy korzysta z pomocy w ramach jednej formy kształcenia, zaś 65 % na drugiej i kolejnych.
Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700,00 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
2. 500,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300,00 zł – w przypadku, gdy  Wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie,
5. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 r. lub
w 2018 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
• do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia
trwających jeden rok – do 75%,
• do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
• do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,  
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Osoby zainteresowane prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,
tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266
e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl
Osoba do kontaktu: Agnieszka Jurkiewicz

Serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w programie!!!

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu
pn. „Aktywny samorząd”

Termin

 

Opis

28.02.2018 r.

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

 

05.03.2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2017/2018)

 

30.03.2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

 

03.04.2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

 

23.04.2018 r.

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

30.08.2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 r. wniosków w ramach Modułu I

 

03.09.2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2018/2019)

 

10.10.2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 r. wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

 

04.12.2018 r.

Upływa termin składania przez realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na  środki potrzebne na realizację programu

 

15.04.2019 r.

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdan8ia z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 r.

 

30.08.2019 r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 r. na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
01.06.2018

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
25.04.2018

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę