Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 28 maja 2018

Imieniny

Jaromira, Augustyna, Justyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

     Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 08.02.2018 r. podjął uchwałę nr 117/285/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w terminie od 09.02.2018 r. do 09.03.2018 r. do godz. 15:30.

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) wzbogacenie życia kulturalnego Powiatu, ułatwianie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury i sztuki, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej, zadania te realizowane w szczególności poprzez:

 • wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mającym istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji Powiatu,
 • upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, tradycyjnych technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą,
 • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Powiatu,
 • promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w kraju i zagranicą;

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) promocja aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, promocję Powiatu w kraju oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności poprzez:

 • patronat i wsparcie organizacji powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu,
 • wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie realizacji zadań z zakresu organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży;

3) turystyki i krajoznawstwa:

a) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego oraz promocję walorów turystycznych Powiatu, realizowane poprzez:

 • wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki,
 • propagowanie wiedzy o lokalnych atrakcjach turystycznych;

 

 

4) promocji Powiatu poprzez:

 • wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących promocji Powiatu w kraju i zagranicą,
 • współorganizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym promujących Powiat.

 

UWAGA:

     W ramach otwartego konkursu ofert za priorytetowe uznaje się wydarzenia o krajowym lub międzynarodowym zasięgu realizowane na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w szczególności związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 100-lecia istnienia Harcerstwa Polskiego i 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny.

 

     Ze względu na obszerność dokumentacji szczegółowe informacje dotyczące ww. otwartego konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych tutejszego Starostwa Powiatowego (parter budynku, pokój nr S10), na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego www.golub-dobrzyn.com.pl (w zakładce: Organizacje pozarządowe) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.golub-dobrzyn.com.pl (w zakładce: Informacje i ogłoszenia).


 

Sekretarz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

/-/ Katarzyna Orłowska

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
25.04.2018

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 oraz ciągnika rolniczego marki URSUS C 360, rocznik 1972
25.04.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 oraz ciągnika rolniczego marki URSUS C 360, rocznik 1972. Cena wywoławcza samochodu STAR : 10 000,00 PLN brutto, Cena wywoławcza ciągnika : 10 000,00 PLN brutto. Pojazdy można oglądać od poniedziałku do piątku na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, w godzinach od 7.30 do 14.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym nr tel. (56) 683 22 86.

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.03.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
29.03.2018

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.03.2018r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2018, znak: AB.6740.9.485.2017.Cwoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)".

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Portal Aktywna Wieś
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę