Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 28 maja 2018

Imieniny

Jaromira, Augustyna, Justyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • OGŁOSZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO NR 1/2018 O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Treść strony

OGŁOSZENIE  STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

NR 1/2018 O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Referent w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.

 

 

1. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

87-400 Golub-Dobrzyń

Plac 1000-lecia 25

 

2. Wymiar zatrudnienia:

Pełen etat

 

3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

I. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na ww. stanowisko pracy może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenieśrednie lub wyższe, o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku pracy (preferowane kierunki:w dziedzinie ochrony środowiska lub kierunki pokrewne w tym geograficzno-przyrodnicze  lub administracja),
 6. posiada minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, stażuw administracji lub instytucjach związanych z ochroną środowiska,
 7. posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących ochrony środowiska.

II. Dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.
 2. Znajomość przepisów ustawyPrawo ochrony środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o lasach,  o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawyo ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych zdolność analitycznego myślenia.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych oraz urządzeń informatycznych.
 5. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.
 6. Rzetelność, sumienność, dokładność.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu,odporność na stres.
 8. Umiejętność sporządzania  dokumentacji i redagowania pism.
 9. Umiejętność planowania  sprawnej organizacji pracy.
 10. Prawo jazdy kategorii B.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

Do zadań na stanowisku pracynależą zadania wynikające z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, rybactwa śródlądowego, rolnictwa, gospodarki odpadami oraz ochrony gruntów rolnych.

 

IV. Wymagane dokumenty :

 

 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.
 2. Życiorys/curriculum vitae – własnoręcznie podpisany.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 1. posiadanym obywatelstwie polskim lub kserokopia dowodu osobistego;
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 5. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym lub  zaświadczenie lekarskie.
 1. Kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy, potwierdzające wymagany staż pracy– poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje– poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

 

 1. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Starostwa Powiatowego;
 2. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania;
 4. Praca administracyjno-biurowa;
 5. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 6. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
 7. Oświetlenie naturalne i sztuczne.
 8. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym oraz z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze–referent w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym  w Golubiu-Dobrzyniu” w terminie do dnia

16 stycznia 2018 roku do godz. 12:00:

- osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Plac  Tysiąclecia 25, pok. S 4,

- lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac  Tysiąclecia 25.

Dla nadanych pocztą decyduje data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego tj.  16.01.2018 r. do godz. 12:00.

 1. Oferty, które wpłyną do Starostwa po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wyłonieni przez komisję konkursową kandydaci przystąpią do drugiego etapu naboru. O jego terminie zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.
 3. W ramach drugiego etapu naboru Komisja Konkursowa przeprowadzi indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.golub-dobrzyn.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (na parterze).

 

 

 

 

 

VII. Inne informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)informuję, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Regulamin konkursu dostępny  jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  www.bip.golub-dobrzyn.com.pl w zakładce „Zarządzenia Starosty” (Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 14.01.2009r.) lub dostępny do wglądu w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu pok. S 8 – parter.

Dodatkowe informacje: 56 6835380 wew. 47

 

Druki kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz stosownych oświadczeń znajdują się w zakładce – Dokumenty do naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą  w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25,

2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze,

3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
25.04.2018

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 oraz ciągnika rolniczego marki URSUS C 360, rocznik 1972
25.04.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 oraz ciągnika rolniczego marki URSUS C 360, rocznik 1972. Cena wywoławcza samochodu STAR : 10 000,00 PLN brutto, Cena wywoławcza ciągnika : 10 000,00 PLN brutto. Pojazdy można oglądać od poniedziałku do piątku na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, w godzinach od 7.30 do 14.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym nr tel. (56) 683 22 86.

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.03.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
29.03.2018

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.03.2018r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2018, znak: AB.6740.9.485.2017.Cwoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)".

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę