Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 kwietnia 2018

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Dobra passa dla oświaty. Ponad 6,5 mln na oświatę

W ciągu minionej dekady nigdy, nie zainwestowano w tak krótkim okresie takiej kwoty w inwestycje w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły to zaledwie część dużego projektu, na który władze powiatu pozyskały dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Umowę na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu władze Powiatu podpisały z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą - Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym MURABET z Golubia – Dobrzynia.

W ramach inwestycji kompleksową termomodernizacją zostaną objęte również budynki w Wielgiem: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza oraz budynek administracyjno - dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Będą to duże inwestycje, które trudno byłoby zrealizować z własnych środków. Termomodernizacje szkół, które zgłosiliśmy do projektu, są niezbędne, aby nie tylko podnieść komfort ich użytkowania, ale też zmniejszyć koszty utrzymania.

Inwestycje wpłyną na poprawę środowiska naturalnego znacznie ograniczając emisję zanieczyszczeń do powietrza. Koszt inwestycji wyceniono na kwotę 2 036 681 zł. Wkład powiatu to 370 372 zł.

Projekt obejmuje termomodernizację budynków, w tym: docieplenie dachów, termomodernizację ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wymianę instalacji C.O. i C.W.U. (w tym montaż instalacji solarnej), wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Sale lekcyjne, korytarze szkolne i łazienki przejdą kompleksowy remont, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne.

Całkowity koszt wszystkich inwestycji to 3 652 036,15 zł. Prace objęte projektem powinny zakończyć się do 30 czerwca 2018 roku.

W trosce o podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Powiat Golubsko-Dobrzyński przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytucji Zarządzającej Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w celu pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” po weryfikacji formalno-merytorycznej i negocjacjach został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą  i znalazł się na liście wniosków, którym przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Całkowity koszt projektu to 1 913 710,80 zł. 

Zostanie on sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 %, tj. 1 626 654,18 zł. pozostałe 15% to koszty własne. Grupę docelową w projekcie stanowią 4 szkoły zawodowe z powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Są to: Technikum Zawodowe oraz  Szkoła Branżowa  I stopnia wraz z klasami Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  wchodzące w skład  Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz  Technikum Zawodowe oraz  Szkoła Branżowa  I stopnia wraz  z klasami Zasadniczej  Szkoły Zawodowej wchodzące w skład  Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Łącznie 360 uczniów. W projekcie udział wezmą także nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego w ww. szkołach.

 

Projekt ma na celu  poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz  zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez uczniów z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Projekt zakłada m.in.: utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, udział uczniów w bezpłatnych szkoleniach, kursach, wyjazdach zawodoznawczych oraz stażach  i praktykach u pracodawców

 

(MP)

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.03.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
29.03.2018

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29.03.2018r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2018, znak: AB.6740.9.485.2017.Cwoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)".

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Portal Aktywna Wieś
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę