Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 25 marca 2018

Imieniny

Marioli, Ireneusza, Marii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Od 1 stycznia 2018 roku do wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będą zobowiązani mikroprzedsiębiorcy. Oznacza to, że już w terminie do 25 lutego 2018 roku będą zobligowani przekazać organom podatkowym rejestr sprzedaży i zakupu VAT.

Jednolity Plik Kontrolny – czym jest i kogo obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych konkretnego podmiotu gospodarczego uwzględniający informacje dotyczące operacji gospodarczych za poszczególne okresy roku podatkowego.

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie JPK ma na celu ułatwić przedsiębiorcom przekazywanie danych podatkowych do urzędu skarbowego. Pozwoli to jednocześnie na wzrost efektywności i udoskonalenie kontroli skarbowych, a dodatkowo wpłynie na to, że kontrole podatkowe będą przeprowadzane tylko w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w plikach, które przekazywane są drogą elektroniczną.

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

W chwili obecnej JPK obejmuje 7 struktur:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe
 • Struktura 2 – wyciąg bankowy
 • Struktura 3 – magazyn
 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Struktura 5 – faktury VAT
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów

Comiesięczny obowiązek przekazywania będzie dotyczył struktury Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pozostałe struktury będą przekazywane na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Jakie podmioty i od kiedy będą zobowiązane do składania plików JPK na żądanie? 

Na mocy art. 193a § 1 i art. 287 § 1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie w ramach postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej dotyczy podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. W ramach czynności sprawdzających obowiązek ten dotyczy także kontrahentów podatników wykonujących działalność gospodarczą (art. 274c § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Obowiązek ten zostanie wprowadzony z dniem 1 lipca 2016 r.

W odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,  w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie od dnia 1 lipca   2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. przepisy art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 oraz z 2016 r. poz. 846) przewidują fakultatywność przekazywania plików JPK.

Od dnia 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będą mieli obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie.

Jakie podmioty i od kiedy będą zobowiązane do udostępniania JPK_VAT co miesiąc?

Na mocy art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, dodanego ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do  spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Obowiązek ten zostanie wprowadzony z dniem 1 lipca 2016 r. Informacja ta będzie składana za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. (art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 maja 2016 r.).

Do przekazywania informacji za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie będą obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie będą obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy (art. 6 ust. 2 ww. ustawy  z dnia 13 maja 2016 r.).

więcej informacji: www.jpk.mf.gov.pl

 

 

 

Ogłoszenie wodnoprawne
13.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr geod. 57/1, obręb Ruże, gmina Zbójno na rurociąg

Ogłoszenie wodnoprawne
05.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Zakładu Usług Wodnych Ostrowite Sp. z o. o., Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie wodnoprawne
01.12.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Marcina Osowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego zlokalizowanego na działkach o nr geod. 221/1, 145/4, 144/8 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę