Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 21 października 2017

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 9.02.2017 r. podjął uchwałę Nr 82/196/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie do składania ofert w terminie do dnia 8.03. 2017r. do godz. 15:30.


Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:


1. Działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji:
a) Popularyzacja sportu, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez sportowych, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej o zasięgu ponadlokalnym na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.


2. W zakresie turystyki i krajoznawstwa:
a) Wspieranie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw i publikacji promujących Powiat Golubsko-Dobrzyński w zakresie krajoznawstwa i turystyki.


3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a)Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i historycznych w zakresie popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu o zasięgu ponadlokalnym na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
b)Wspieranie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw mających na celu utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu, w tym twórczości artystycznej i literackiej.
c)Współpraca międzynarodowa środowisk twórczych i artystycznych.


4. W zakresie wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.
a)Działania mające na celu wspieranie aktywności i integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie organizacji grupowych zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

UWAGA:
W ramach otwartego konkursu ofert za priorytetowe uznaje się wydarzenia o krajowym lub międzynarodowym zasięgu realizowane na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.   
Ze względu na obszerność dokumentacji szczegółowe informacje dotyczące w/w otwartego konkursu można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych tutejszego Starostwa Powiatowego (parter, pokój nr S9), na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego www.golub-dobrzyn.com.pl  (w zakładce: informacje dla organizacji pozarządowych, otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.golub-dobrzyn.com.pl (w zakładce informacje i ogłoszenia).

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych
Małgorzata Piaskowska

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę